DOI: https://doi.org/10.24061/104040

Показники ліпідного обміну, оксидантно-антиоксидантного гомеостазу, вміст кінцевих метаболітів монооксиду нітрогену крові у хворих на гіпертонічну хворобу та в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень

S. V. Biletskyi, V. V. Boyko, M. P. Sumariuk, O. A. Petrynych

Анотація


Досліджено стан ліпідного обміну, оксидантно-антиоксидантної системи, вміст кінцевих продуктів монооксиду нітрогену (NO) крові у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) ІІ стадії та в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень.


Ключові слова


гіпертонічна хвороба; хронічне обструктивне захворювання легень; ліпідний обмін; пероксидне окиснення ліпідів; антиоксидантний захист; кінцеві метаболіти NO

Повний текст:

PDF

Посилання


Trokhymovych AA. Vil'noradykal'ne okyslennya i antyoksydantna systema v sertsevo-sudynniy patolohiyi [Free radical oxidation and antioxidant system in cardiovascular disease]. Nauk. visn. Uzhhorod. un-tu, seriya «Medytsyna». 2011;2:361-64. (in Ukrainian).

Vladimirov YuA, Archakov AI. Perekisnoe okislenie lipidov v biologicheskikh membrana [Peroxide oxidation of lipids in biological membranes]. Moscow: Nauka; 1972. 252 p. (in Russian).

Dvorets'kyy LI. Arterial'na hipertoniya u khvorykh na KhOZL | Kardiolohiya [Hypertension in patients with COPD I Cardiology] [Internet]. Available from: http: //imedic.com.ua / index.php?newsid=1934.

Kolomoyets' MIu, Dudka IV. Rol' dysfunktsiyi endoteliyu u rozvytku shlunkovo-stravokhidnoho reflyuksu u khvorykh na khronichne obstruktyvne zakhvoryuvannya lehen' ta yikh korektsiya hinko biloba [The role of endothelial dysfunction in the development of gastroesophageal reflux in patients with chronic obstructive pulmonary disease and their correction ginkgo biloba]. Zaporozh. med. zh. 2008;5:26-9. (in Ukrainian).

Korolyuk MA, Ivanova LI, Mayorova IG. Metod opredeleniya aktivnosti katalazy [Method for the determination of catalase activity]. Lab. delo. 1988;1:16-9. (in Russian).

Meshchishen IF. Metod opredeleniya aktivnosti glutationtransferazy v krovi [The method for determining the activity of glutathione transferase in the blood]. Primenenie fermentov v meditsine. Simferopol':1987;135-36. (in Russian).

Meshchishen IF. Mekhanizm deystviya chetvertichnykh ammonievykh soedineniy (etoniya, dodetsoniya i ikh proizvodnykh) na obmen veshchestv v norme i patologii [The mechanism of action of quaternary ammonium compounds (ethonium, dodeconium and their derivatives) on metabolism in norm and pathology [dissertation]. Chernovtsy; 1991. 254 p. (in Russian).

Olempieva EV, Ternovaya AA, Zlobina VP. Okislitel'nyy stress – prediktor nachal'noy stadii gipertonicheskoy bolezni [Oxidative stress - the predictor of the initial stage of hypertensive disease]. Med. al'manakh. 2013;3:138-39. (in Russian).

Polyans'ka OS, Amelina TM. Oksydantno-antyoksydantnyy homeostaz u khvorykh na ishemichnu khvorobu sertsya z khronichnym obstruktyvnym zakhvoryuvannyam lehen' [Oxidant-antioxidant homeostasis in patients with coronary heart disease with chronic obstructive pulmonary disease]. Buk. med. visnyk. 2008;12(3):9-12. (in Ukrainian).

Rykhlits'ka KV, Todoriko LD. Patohenetychne obgruntuvannya korektsiyi arterial'noyi hipertenziyi preparatamy antahonistiv kal'tsiyevykh kanaliv u khvorykh na khronichni obstruktyvni zakhvoryuvannya lehen' [Pathogenic substantiation of correction of hypertension medications calcium channel antagonists in patients with chronic obstructive pulmonary disease]. Buk. med. visnyk. 2007;11(1):75-8. (in Ukrainian).

Feshchenko YuI. Aktual'ni problemy diahnostyky i terapiyi KhOZL iz suputn'oyu patolohiyeyu [Current problems of diagnosis and treatment of COPD and concomitant pathology]. Ukr. pul'monol. zh. 2009;2:6. (in Ukrainian).

Chekman IS, Datsyuk NO. Rol' perekysnoho okysnennya lipidiv u patohenezi arterial'noyi hipertenziyi [The role of lipid peroxidation in the pathogenesis arterial hypertension]. Sertse i sudyny. 2008;4:110-15. (in Ukrainian).

Yachnyk AI. KhOZL i hipertonichna khvoroba: stan problemy i suchasni pidkhody do terapiyi [COPD and hypertension: state issues and new approaches to therapy]. Ukr. pul'monol. zh. 2009;2:9. (in Ukrainian).

Divo M, Cote C, Torres JP. Comorbidities and risk of mortality in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am. J. Respir. Crit. Care. Med. 2012;186:155-61.

Ding Y, Li YM, Zimmerman M. Role of CuZn superoxide dismutase on carotid body function in heart failure rabbits. Сardiovasc. Res. 2009;81(4): 678-85.

Forstermann U, Munzel T. Endotelial nitric oxide synthase in vascular disease: from marvel to menase. Circulation. 2006;113:1708-14.

Moshage H, Kok В, Huzenga R. Nitrite and nitrate determination in plasma: а critical evaluation. Clin. Chem. 1995;41:892-96.

Postnikova LB, Kubysheva NI, Mindubayev RZ. Osobennosti soderzhaniya endotelina-1 i endobronkhialnoy kontsentratsii metabolitov oksida azota prikhronicheskoy obstruktivnoy bolezni legkikh (Features of the content of endothelin-1 and endobronchial concentrations of nitric oxide metabolites in patients with chronic obstructive pulmonary disease). Pulmonologiya. 2010;2:108-12.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 S. V. Biletskyi, V. V. Boyko, M. P. Sumariuk, O. A. Petrynych

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018