DOI: https://doi.org/10.24061/109132

Результати досліджень психологічних особливостей хворих на глосодинію

V. N. Kulyhina, I. A. Dorosh

Анотація


Вивчені психологічні особливості 49 хворих на глосодинію у порівнянні з 42 здоровими особами віком від 46 до 65 років за показниками тестування: клінічно орієнтованого Міні-мульт – СМОЛ, PEN Ганса та Сибілли Айзенк і Ч.Д. Спілбергера. Встановлено, що характер порушень психологічних поліструктурних особливостей хворих на глосодинію відображує проблему хронічної дезадаптації на тлі тривалого перебігу захворювання і характеризується такими показниками: наявністю різнонаправлених провідних шкал реагування, "змішаного", "сильного" і "слабкого" регістру (3-тя, 4-та, 7-ма) та їх поєднання (3-4, 3-7, 4-7), підвищеним нейротизмом, особистісною та реактивною тривожністю.


Ключові слова


психологічне тестування; хворі на глосодинію

Повний текст:

PDF

Посилання


Abuladze VSh. Neyropsikhologicheskie osobennosti v klinike sindroma zhzheniya polosti rta [Neuropsychological features in the clinic of burning mouth syndrome] [avtoreferat]. Moskow; 2003. 23 p. (in Russian).

Veyn AM, editors. Bolevye sindromy v nevrologicheskoy praktike [Pain syndromes in neurological practice]. Moskow: MED press-inform; 2001. 125 p. (in Russian).

Garaeva AG. Klinicheskie aspekty zhzheniya polosti rta v stomatologicheskoy praktike [Clinical aspects of oral burning in dental practice] [avtoreferat]. Moskow; 2003. 25 p. (in Russian).

Grishina NV. Psikhologicheskie i neyrofiziologicheskie osobennosti bol'nykh s sindromom zhzheniya polosti rta [Psychological and neurophysiological features of patients with the syndrome of burning of the oral cavity]. Neyrostomatol. 1999;1:39-41. (in Russian).

Dychko IeN, Kovach IV. Obgruntuvannia likuval'noi korektsii hlosalhii [Substantiation of therapeutic correction of glossalgia]. Visn. stomatol. 2008;2:24-6. (in Ukrainian).

Kazarina LN. Glossalgiya [Glossalgia]. Diseases of the oral mucosa. Nizhniy Novgorod; 2000. 239 p. (in Russian).

Kazarina LN, Bezrukov VM. Rol' stressa v voznikovenii glossalgii i obosnovanie lecheniya [The role of stress in the emergence of glossalgia and the rationale for treatment]. Stomatologiya. 2001;3:17-9. (in Russian).

Kulyhina VM, Dorosh IO, Chernokon' OV. Pokaznyky dopplerohrafichnoho doslidzhennia sudynnoho rusla u khvorykh na hlosodyniiu [Indicators of dopplerographic examination of the vascular bed in patients with glosodinium]. Ukr. stomatol. al'manakh. 2013;2:23-5. (in Ukrainian).

Kudryashov AF, editors. Luchshie psikhologicheskie testy dlya professional'nogo otbora i professional'noy orientatsii. Opisanie i rukovodstvo k ispol'zovaniyu [The best psychological tests for professional selection and professional orientation. Description and guidance for use]. Petrozavodsk: Petrokon; 1992. 318 p. (in Russian).

Nikolaenko EV. Psikhokorrektsiya v kompleksnom lechenii bol'nykh s sindromom zhzheniya polosti rta [Psychocorrection in the complex treatment of patients with the syndrome of burning of the oral cavity] [avtoreferat]. Moscow, 2009. 23 p. (in Russian).

Rebrova OYu. Statisticheskiy analiz meditsinskikh dannykh. Primenenie paketa programm Statistica [Statistical analysis of medical data. Application of the Statistica]. Moskow: MediaSfera; 2002. 312 p. (in Russian).

Tiflinskiy SB, Khrushchov SV, editors. Rukovodstvo dlya vrachey [A guide for doctors]. Moskow: Meditsina; 1991. 28 p. (in Russian).

Moroz VM, Bratus' NV, Yoltukhivs'kyi MV. Fiziolohiia. Zahal'na fiziolohiia [Physiology. General physiology]. Vinnytsia; 2009. 80 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 V. N. Kulyhina, I. A. Dorosh

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019