DOI: https://doi.org/10.24061/110094

Хроноперіодичність екскреторної, іонорегулювальної та кислоторегулювальної функцій нирок

V. G. Khomenko

Анотація


У статті наведено дані про хроноритмічні особливості екскреторної, іонорегулювальної та кислоторегулювальної функцій нирок у статевозрілих білих щурів. Встановлено, що функції нирок в інтактних тварин підпорядковані чіткій хроноритмічній організації. Це стосується більшості хроноритмічних показників екскреторної, іонорегулювальної та кислоторегулювальної функцій нирок.


Ключові слова


хроноперіодичність; екскреторна; іонорегулювальна та кислоторегулювальна функції; нирки; білі щури

Повний текст:

PDF

Посилання


Alpatov AM. Tsirkadnyy ostsilyator [Circadian Oscillator]. Khronobiologiya i khronomeditsina. Moskow: Triada-Kh; 2000. 65-81 p. (in Russian).

Hozhenko AI. Funktsional'nyi stan nyrok pry khronichnii blokadi syntezu oksydu azotu v schuriv [Functional state of the kidneys in chronic blockade of nitric oxide synthesis in rats]. Med.khimiia. 2002;4(4):65-8. (in Ukrainian)

Komarov FI, Rapoport SI. Khronobiologiya i khronomeditsina [Chronobiology and chronomedicine]. Moskow: Triada-Kh; 2000. 488 p. (in Russian).

Pishak VP, Bulyk RIe. Mekhanizmy uchasti shyshkopodibnoi zalozy u zabezpechenni tsyrkadiannoi rytmichnosti fiziolohichnykh funktsii [Mehanizmi parti shishkopodbnoi zalozi u zabezpechennyi circadian rhythmic functions]. Buk. med. visnyk. 2006;10(4):5-8. (in Ukrainian).

Pishak VP, Hozhenko AI, Rohovyi IuIe. Tubulo-interstytsiinyi syndrom [Tubulo-intestinal syndrome]. Chernivtsi: Medakademiia; 2002. 221 p. (in Ukrainian).

Romanov YuA. Ot khronobiologii k khronotopobiologii [From chronobiology to chronotopobiology]. Vest. RAMN. 2000;8:8-11. (in Russian).

Ryabov SI, Natochin YuV. Funktsional'naya nefrologiya [Functional Nephrology]. SPb.: Lan'; 1997. 5-77,131-147 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 V. G. Khomenko

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018