DOI: https://doi.org/10.24061/110144

Моніторинг «модельних» уроджених вад розвитку травної системи у новонароджених дітей та їх летальність у структурі захворюваності

H. S. Chaikovska, S. O. Henyk-Berezovska, Z. V. Osadchuk, A. O. Dvorakevych

Анотація


Проведено аналіз частоти уроджених вад розвитку (УВР) травної системи в новонароджених дітей за 2007-2011 роки методом «випадок-контроль» за даними клінічно-епідеміологічних і медико-статистичних даних первинної документації районів Львівської області. Вивчено частоту даної патології в структурі летальності новонароджених, які перебували на лікуванні в Обласній дитячій клінічній лікарні
«ОХМАТДИТ». Виявлено у двох районах області чітку тенденцію до збільшення народження дітей із УВР органів травлення, щілин губ і піднебіння. Пряму корелятивну залежність між частотою народження дітей із вадами розвитку травної системи і летальністю в даних районах не виявлено. Встановлено, що за період народження летальність серед «модельних» УВР спостерігається з частотою q=0,60.


Ключові слова


уроджені вади розвитку; новонароджені діти; травна система; летальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhurilo IP, Fomenko SA, Ivashchenko TI. Analiz struktury otdel'nykh vrozhdennykh porokov razvitiya u novorozhdennykh v Donetskoy oblasti [Analysis of the structure of individual congenital malformations in newborns in the Donetsk region]. Neonatol., khirurhiia ta perynat. med. 2012;II(1):31-6. (in Russian).

Andreeva LP, Kuleshov NP. Nasledstvennye i vrozhdennye bolezni: vklad v detskuyu zabolevaemost' i invalidnost', podkhody k profilaktike [Hereditary and congenital diseases: contribution to childhood morbidity and disability, approaches to prevention]. Pediatriya. 2007;86(3):8-14. (in Russian).

Zaporozhan VR, Kordon VA, Bazhora YuI. Geneticheskaya meditsina [Genetic medicine]. Odessa: Odes. gosud. med. un-t; 2008. 432 p. (in Russian).

Hordiienko IIu, Moiseienko RO. Aktual'ni problemy orhanizatsii prenatal'noi diahnostyky urodzhenoi ta spadkovoi patolohii v Ukraini [Actual problems of the organization of prenatal diagnosis of congenital and hereditary pathology in Ukraine]. Perynatol. i pediatriia. 2009;2:6-10. (in Ukrainian).

Demikova NS. Monitoring vrozhdennykh porokov razvitiya i ego znachenie v izuchenii ikh epidemiologii [Monitoring of congenital malformations and its importance in the study of their epidemiology]. Ros. vestn. perinatol. i pediatrii. 2003;4:13-7. (in Russian).

Zaporozhan VM, Rudenko IV. Pryrodzheni vady rozvytku z pozytsii epihenetyky [Congenital malformations from the point of view of epigenetics]. PAH. 2009;1:92-6. (in Ukrainian).

Kireev SS, Larchenko VI. Intensivnaya terapiya i perioperatsionnyy period u novorozhdennykh detey s vrozhdennymi porokami razvitiya. Glava I [Intensive therapy and perioperative period in newborn children with congenital malformations. Chapter I]. Neonatol., khirurhiia ta perynat. med. 2012;II(2):91-103. (in Russian).

Moiseienko RO. Chastota i struktura zakhvoriuvanosti ditei v Ukraini ta shliakhy yii znyzhennia [Frequency and structure of morbidity in Ukraine and ways of its reduction]. Perynatol. ta pediatriia. 2009;4:23-6. (in Ukrainian).

Tymchenko OI. Orhanizatsiia henetychnoho monitorynhu (metodychni rekomendatsii) [Organization of genetic monitoring (methodological recommandments]. AMN Ukrainy; Ukrains'kyi tsentr naukovoi medychnoi informatsii ta patentno-litsenziinoi roboty. Kyiv. 2001. 35 p. (in Ukrainian).

Pavlyshyn HA. Problemy neonatolohii za rezul'tatamy analizu prychyn letal'nosti v period novonarodzhenosti [Problems of neonatology according to the results of analysis of causes of lethality in the period of newborn birth]. Perynatol. ta pediatriia. 2005;3-4:60-4. (in Ukrainian).

Chukanov AN, Tikhonenko IV, Lobachevskaya OS. Kompleksnyy podkhod k sovershenstvovaniyu prenatal'noy diagnostiki vrozhdennykh porokov razvitiya cheloveka [A comprehensive approach to improving prenatal diagnosis of congenital malformations of a person]. Neonatol., khirurhiia ta perynat. med. 2011;I(1):21-5. (in Russian).

Reefhuis J, Honein MA. Maternal age and non-chromosomal birth defects. Atlanta. 1968. 2000: teenager or thirty – something, who is risk? Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2004;70(9):572-279.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 H. S. Chaikovska, S. O. Henyk-Berezovska, Z. V. Osadchuk, A. O. Dvorakevych

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018