DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXI.3.83.2017.113

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СУЧАСНОГО ЛІКАРЯ

I.R. Nitsovych, O.M. Yuzko, О.А. Andriyets, A.V. Semenyak

Анотація


Мета роботи – підвищити ефективність навчального процесу при вивченні дисципліни «Акушерство та гінекологія» шляхом впровадження різних видів наукової та навчально-методичної ро- боти для якісної підготовки сучасного лікаря. Матеріал і методи. Впровадження у навчальний процес різних методів викладання дисципліни «Акушерство та гінекологія» се- ред студентів 4-го, 5-го та 6-го курсів спеціальності «Лікувальна справа». Результати. Залучення студентів до науково-дослідницької робо- ти формує сучасного логічно мислячого лікаря. Наукова робота студентами здійснюється в різних напрямках – від наукових огля- дів до спільних з науковим керівником клінічних досліджень. Важ- ливо, щоб студенти брали активну участь у випробуваннях і мали свій невеличкий, самостійний розділ роботи. Велике значення має розбір цікавих клінічних випадків, спостережень, відеозаписів уні- кальних операцій, маніпуляцій, сумісна публікація результатів ро- боти. Для підвищення ефективності навчання студентів, практичної роботи серед лікарів, нами використовуються результати науко- вих досліджень, нові освітньо-педагогічні технології, методи ін- терактивного навчання, матеріали дистанційного навчання в сис- темі MOODLE. На кафедрі в сучасній системі дистанційного навчання MOODLE створені інформаційні формати навчальних матеріалів, посібни- ків, підручників, тестових та ситуаційних завдань. При цьому ви- користовується принцип модульного навчання. Висновок. Для практичної підготовки майбутнього лікаря важли- вим є залучення студентів у роботі студентського наукового то- вариства, максимальне використання навчальних Інтернет- ресурсів університету, постійне впровадження у навчальний про- цес сучасних методик, якісне оцінювання студентів.

Ключові слова


практична підготовка студентів; самостійна робота; навчально-методичний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Voronenko YuV, Serdiuk AM. Vyznachennia kryteriiv yakosti v systemi bezperervnoho profesiinoho rozvytku likariv ta provizoriv na osnovi kontseptsii kredytiv [Determination of quality criteria in the system of continuous professional development of doctors and pharmacists on the basis of the concept of credits]. Medychna osvita. 2007; 3:11–5. (in Ukrainian).

Komiunike Konferentsii ministriv yevropeis'kykh krain, vidpovidal'nykh za sferu vyschoi osvity [Communique of the Conference of Ministers of European Countries responsible for the field of higher education]. Materialy navch.-nauk. konf. Osnovni zasady rozvytku vyschoi osvity Ukrainy; 2007 Trav. London; Kyiv. 2008; Knyha 4: 24–30. (in Ukrainian).

Nitsovych IR, Andriiets' OA, Semeniak AV. Etapy pidhotovky maibutnikh likariv [Stages of preparation of future doctors]. Materialy navch.-nauk. konf. Vprovadzhennia novykh tekhnolohii za kredytno-modul'noi systemy orhanizatsii navchal'noho protsesu u VM(F)NZ III-IV rivniv akredytatsii; 2012 Kvit. Ternopil'; Ternopil'. 2012: 360-1. (in Ukrainian).

Nitsovych IR. Problemy pidhotovky kvalifikovanoho likaria [Problems of training a qualified doctor]. Materialy navch.-nauk. konf. Aktual'ni pytannia vyschoi medychnoi ta farmatsevtychnoi osvity: dosvid, problemy, innovatsii ta suchasni tekhnolohii; 2012 Ber. Chernivtsi; Chernivtsi. 2012: 107-8. (in Ukrainian).

Nitsovych IR. Zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii u navchal'nomu protsesi likariv-interniv [Application of information technologies in the educational process of interns]. Materialy navch.-nauk. konf. Aktual'ni pytannia vyschoi medychnoi ta farmatsevtychnoi osvity: dosvid, problemy, innovatsii ta suchasni tekhnolohii; 2012 Ber. Chernivtsi; Chernivtsi. 2012: 106-7. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 І.Р. Ніцович, О.М. Юзько, О.А. Андрієць, А.В. Семеняк

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018