DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXI.3.83.2017.114

ОСОБЛИВОСТІ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

A.V. Semenyak, О.М. Yuzko, О.А. Andriyets’, I.R. Nitsovych

Анотація


Мета роботи – вдосконалити навчальний процес при викладанні дисципліни «Акушерство та гінекологія» для студентів зі спеціа- льності «Медична психологія» шляхом впровадження різноманіт- них методів самостійної та індивідуальної роботи Матеріал і методи. Проведено порівняння засвоєння рівня знань у студентів 4-го, 5-го та 6-го курсів спеціальності «Медична психо- логія», які виконували додатково, крім самостійної, індивідуальну роботу (основна група) та не виконували індивідуальної роботи (група порівняння). Результати. Самостійна робота студента у клінічній базі перед- бачає відпрацювання додаткових чергувань під керівництвом ви- кладача, особливістю зі спеціальності «Медична психологія» є проведення психологічних тестувань. Індивідуальна робота передбачає формування карт-копій історій хвороби чи пологів, які в подальшому використовуються студен- тами для написання статей, тез, підготовки доповідей для висту- пу на конференціях. Кожна самостійна чи індивідуальна робота з акушерства та гінекології містить елементи клінічної психології. Проведено визначення рівня знань під час підсумкового модульного контролю – студенти основної групи отримали відмінні та добрі оцінки, групи порівняння – добрі та задовільні. Висновки. Особливістю самостійної та індивідуальної роботи студентів зі спеціальності «Медична психологія» при вивченні ди- сципліни «Акушерство та гінекологія» є паралельне застосування на практиці набутих знань із клінічної психології, акушерства та гінекології. Виконання індивідуальної роботи сприяє покращенню навчального процесу: відсоток правильних відповідей становить 80 %, на відміну від групи порівняння, де правильні відповіді коли- ваються в межах 65%, тривалому засвоєнню знань.

Ключові слова


самостійна та індивідуальна робота; навчально- методичний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Semeniak AV, Andriiets' OA, Kuchuk LA. Dosvid vykladannia dystsypliny «Akusherstvo ta hinekolohiia» dlia studentiv za spetsial'nistiu «Medychna psykholohiia» [Experience in teaching discipline «Obstetrics and Gynecology» for students in the specialty «Medical Psychology»].Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2012; 16, 3 (63):152-4. (in Ukrainian).

Semeniak AV, Andriiets' OA, Nitsovych IR. Samostiina robota yak vahoma skladova pry vyvchenni dystsypliny «Akusherstvo ta hinekolohiia» studentamy spetsial'nosti «Medychna psykholohiia» [Independent work as a significant component in the study of the discipline «Obstetrics and Gynecology» by students of the specialty «Medical Psychology»]. Materialy KhIII Vseukr. nauk.-prakt. konf. z mizhnar. uchastiu Aktual'ni pytannia yakosti medychnoi osvity; 2016 Kvit; Ternopil'. Ternopil'; 2016; 2(1): 164-5. (in Ukrainian).

Voronenko YuV, Serdiuk AM. Vyznachennia kryteriiv yakosti v systemi bezperervnoho profesiinoho rozvytku likariv ta provizoriv na osnovi kontseptsii kredytiv [Determination of quality criteria in the system of continuous professional development of doctors and pharmacists on the basis of the concept of credits]. Medychna osvita. 2007; 3:11–5. (in Ukrainian).

Karandashev VM. Metodyka vykladannia psykholohii [Methodology of teaching psychology]: navch. posibnyk. Piter, 2007. 209 s. (in Ukrainian).

Nitsovych IR, Andriiets' OA, Semeniak AV. Etapy pidhotovky maibutnikh likariv [Stages of preparation of future doctors]. Materialy navch.-nauk. konf. Vprovadzhennia novykh tekhnolohii za kredytno-modul'noi systemy orhanizatsii navchal'noho protsesu u VM(F)NZ III-IV rivniv akredytatsii; 2012 Kvit; Ternopil'. Ternopil'; 2012: 360-1. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 А.В. Семеняк, О.М. Юзько, О.А. Андрієць, І.Р. Ніцович

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018