DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXI.3.83.2017.98

СТАТЕВО-ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОГО УРАЖЕННЯ ВІНЦЕВИХ АРТЕРІЙ У ПАЦІЄНТІВ ЗІ СТАБІЛЬНОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ БЕЗ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА В АНАМНЕЗІ

I.A. Svintsitskyi

Анотація


Мета роботи – визначити cтатево-вікові особливості стану він- цевого русла в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця без перенесеного інфаркту міокарда в анамнезі. Матеріал і методи. В одноцентровому крос-секційному дослі- дженні проаналізовано дані обстеження 118 хворих на стабільну ішемічну хворобу серця (чоловіків – 70 (59,3 %), жінок – 48 (40,7 %), медіана віку – 65 років), яких за статевим принципом було розподілено на дві групи. Усім пацієнтам проводили загально- клінічні, антропометричні, лабораторні обстеження і коронаро- графію. Результати. У чоловіків відзначалися більш виражені зміни вінце- вого русла (за кількістю уражених судин і показником Gensini score) порівняно із жінками, причому це твердження було справе- дливе в обох вікових категоріях: до і понад 65 років. У них частіше спостерігався множинний коронарний атеросклероз (28,6 % vs 8,3 %, р<0,01), тоді як в осіб жіночої статі – інтактні судини (39,6 % vs 10 %, р<0,001). За локалізацією гемодинамічно вагомих змін вінцевих артерій статистично значущих відмінностей серед представників обох статей не відзначалося: і в чоловіків, і в жі- нок найчастіше обструкція виникала в передній міжшлуночковій гілці лівої вінцевої артерії, переважно в проксимальній її частині. Висновок. Жіночий патерн стабільної ішемічної хвороби серця характеризується частою відсутністю обструктивного уражен- ня вінцевих артерій, поступовим прогресуванням атеросклероти- чних змін вінцевого русла з віком, однак локалізація гемодинамічно вагомих звужень не відрізняється від такої у хворих чоловічої статі.

Ключові слова


стабільна ішемічна хвороба серця; коронарний атеросклероз; стать; вік

Повний текст:

PDF

Посилання


Kovalenko VM, Kornatskyi VM, editors. Khvoroby systemy krovoobihu yak medyko-sotsialna i suspilnopolitychna problema (analitychno-statystychnyi posibnyk) [Cardiovascular diseases as a medical, social and political problem (analytical and statistical manual)]. Kyiv; 2014. 280 р. (in Ukrainian).

Oganov RG, Maslennikova GJa. Gendernye razlichija kardiovaskuljarnoj patologii [Gender differences in cardiovascular pathology]. Kardiovaskuljarnaja terapija i profilaktika. 2012;4:101-4. (in Russian).

Lawton JS. Sex and gender differences in coronary artery disease. Semin Thorac Cardiovasc Surg. 2011;23(2):126- 30.

Stramba-Badiale M. Women and research on cardiovascular diseases in Europe: a report from the European Heart Health Strategy (EuroHeart) project. Eur Heart J. 2010;31:1677-81.

Wenger NK. Are we there yet? Closing the gender gap in coronary heart disease recognition, management and outcomes. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2013;11(11):1447- 50.

Marzilli M, Merz CN, Boden WE, Bonow RO, Capozza PG, Chilian WM, et al. Obstructive coronary atherosclerosis and ischemic heart disease: an elusive link! J Am Coll Cardiol. 2012;60(11):951-6.

Pepine CJ, Ferdinand KC, Shaw LJ, Light-McGroary KA, Shah RU, Gulati M, et al. Emergence of nonobstructive coronary artery disease: a woman’s problem and need for change in definition on angiography. J Am Coll Cardiol. 2015;66(17):1918-33.

Papakonstantinou NA, Stamou MI, Baikoussis NG, Goudevenos J, Apostolakis E. Sex differentiation with regard to coronary artery disease. J Cardiol. 2013;62(1):4- 11.

Bugaenko VV. Gendernye osobennosti diagnostiki, techenija i lechenija ishemicheskoj bolezni serdca [Gender features of diagnosis, clinical course and treatment of ischemic heart disease]. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal. 2015;6:100-12. (in Russian).

Janion-Sadowska A, Sadowski M, Janion M. A female pattern of ischemic heart disease – a new look at an old problem. Przegl Lek. 2012;69(2):76-9.

Montalescot G, Sechtem U, Achenbach S, Andreotti F, Arden C, Budaj A, et al. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: the Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2013;34(38):2949-3003.

Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi) ta tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy «Stabilna ishemichna khvoroba sertsia» [Unified clinical protocol of primary, secondary (specialized) and tertiary (highly specialized) medical care «Stable ischemic heart disease»]. [Internet]. [Cited on 1 Буковинський медичний вісник. 2017. Т. 21, № 3 (83) ISSN 1684-7903 https://www.bsmu.edu.ua 82 Оригінальні дослідження Aug 2017]. Available from: http://moz.gov.ua/docfiles/ dn_20160302_0152dod.rar. (in Ukrainian).

Gensini GG. A more meaningful scoring system for determining the severity of coronary heart disease. Am J Cardiol. 1983;51(3):606.

Giannoglou GD, Antoniadis AP, Chatzizisis YS, Damvopoulou E, Parcharidis GE, Louridas GE. Sex-related differences in the angiographic results of 14,500 cases referred for suspected coronary artery disease. Coron Artery Dis. 2008;19(1):9-14.

Ezhumalai B, Jayaraman B. Angiographic prevalence and pattern of coronary artery disease in women. Indian Heart J. 2014;66(4):422-6.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 І.А. Свінціцький

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018