Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Буковинський медичний вісник?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

При направленні статті до редакції необхідно керуватися наступними правилами:

1.  Стаття має бути надрукована через 1,5 інтервала на листі формату А4 (210 Х 297 мм) у двох примір-
никах.  Розміри  полів:  верхнє – 20  мм,  нижнє – 20  мм,  ліве – 30  мм,  праве – 1,5  мм.  При  наборі  на
комп’ютері використовується шрифт Times New Roman Cyr розміром 14 пунктів, чорного кольору,
вирівнювання по ширині. Перший рядок абзацу – відступ на 15 мм. Електронна версія подається на
3,5 дюймовій дискеті (або диску CD-R/CD-RW). Редакція переконливо просить перевіряти електро-
нну версію статті на наявність комп'ютерних вірусів.

2.  Стаття  візується  керівником  установи,  до  неї  додається  супровідний  лист  на  бланку  закладу, 
який
направляє  статтю,  акт  експертизи  чи  висновок  експертної  комісії,  заключення  про  проведення  біо-
етичної експертизи. На останній сторінці тексту повинні бути власноручні підписи всіх авторів, прі-звище,
ім’я, по батькові, поштова адреса, номери телефонів (службовий, мобільний, домашній) авто-ра, з яким
редакція має спілкуватися.

3.  Статтю викладати за наступною схемою:
УДК
Ініціали та прізище автора (авторів)
НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ)
Назва установи, де виконана робота (місто, де розташована установа). У тому випадку, якщо авто-
ри  статті  працюють  у  різних  установах,  необхідно  з  допомогою  міток  співвіднести  кожного 
автора  з його установою.

Резюме. Текст – мовою оригіналу статті.
Ключові слова: текст (не більше 5 слів) – мовою оригіналу статті.
Вступ. Текст.
Мета дослідження. Текст.
Матеріал і методи. Текст.
Результати дослідження та їх обговорення. Текст.
Висновки (висновок). Текст.
Перспективи подальших досліджень. Текст.
Література
НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ) (АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ)
Ініціали та прізище автора(ів) (англійською мовою)
Abstract. Резюме (англійською мовою).
Key words: ключові слова (англійською мовою).
Назва установи, де виконана робота (місто, де розташована установа) (англійською мовою).
НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ) (РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ)
Ініціали та прізище автора(ів) (російською мовою)
Резюме (російською мовою).
Ключевые слова: (російською мовою).
Назва установи, де виконана робота (місто, де розташована установа) (російською мовою).
Якщо текст статті набраний російською мовою – резюме на українській та англійській, якщо
англійською –  резюме  на українській та  російській  мовах.  Тексти  резюме мають  бути  автентичними.

4.  Обсяг оригінальної роботи не повинен перевищувати 9 с. машинописного тексту, заміток з практики –
3 с., лекцій – 10 с., огляду літератури – 20 с., рецензій та хроніки – 3 с.

5.  У  тексті  статті  не  потрібно  повторювати  дані  таблиць.  Для  набору  тексту  використовувати  тексто-
вий редактор Word 97/2000/ХР/2003. Набирати шрифтом Times New Roman Cyr (14) з міжрядковим
інтервалом 1.5. Для формул використовувати вбудований у Word для Windows редактор формул. На
диску/дискеті  текст  записувати  окремим  файлом  під  іменем  «прізвище  першого  автора
cmammi.doc».

6.  Для набору таблиць використовувати текстовий редактор Word 97/2000/ХР/2003. Потрібно слідкува-
ти за шириною таблиці (книжковий формат – 16 см, альбомний формат – 22см). Для заповнення таб-
лиці  користуватися  кеглем 10.  На  диску/дискеті  таблиці  представити  окремим  файлом  під  іменем
tabl.doc. Вони повинні бути компактними, мати номер (якщо таблиць 2 і більше), назву. Скорочен-
ня  в  назві  таблиць  не  дозволяються.  Цифровий  матеріал  подається  із  статистичною  обробкою.
Зазначається  кількість  досліджених  об’єктів  у  кожній  групі,  одиниці  вимірювання.  Фототаблиці  не
приймаються.

7.  Особливу увагу необхідно звернути на скорочення. Загальноприйняті абревіатури (ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ,
УЗД,  ТТГ,  ЛГ,  ФСГ,  ІФР-1  і  т.ін.)  розшифровки  не  потребують.  Способи  уведення  препаратів 
(в/в, в/м, п/ш) скорочуються. Всі інші назви при першій згадці мають розшифровуватися.

8.  Обсяг графічного матеріалу має бути мінімальним. Ілюстрації не мають відтворювати дані таблиць.
Всі ілюстрації виключно двовимірні, чорно-білі. Вони не повинні займати загалом більше двох сто-рінок.
Нумеруються арабськими цифрами в порядку їх появи в тексті, наприклад, рис. 1, рис.2 і т.д.
Ілюстрації  подаються  на  окремих  аркушах.  На  звороті  ставиться  підпис,  прізвище  автора  та  назва
статті, позначаються «верх» і «низ». Фотографії повинні бути контрастними та чіткими, розміром не
ширше 11  см.  На  електронних  мікрофотографіях  рекомендується  показати  масштабний  відрізок.
Електронний варіант ілюстрацій подається у форматах JPEG, TIFF, BMP, CDR, XLS. Якщо ілюстра-
ції раніше вже публікувалися, треба вказати оригінальне джерело і представити письмовий дозвіл на
їх  відтворення  від  власника  права  на  публікацію.  Підписи  до  ілюстрацій  необхідно  подавати  на
окремому аркуші, вказуючи їх номери. У підписах до фотографій мікропрепаратів необхідно вказу-вати 
збільшення  об’єктива  та  окуляра,  метод  забарвлення  зрізів.  У  тексті  місце  таблиці  й  рисунка
потрібно помітити стрілкою на лівому полі з позначенням над стрілкою номера таблиці або рисунка.

9.  У розділі "Матеріал і методи" повинна бути ясно і чітко описана організація проведення даного до-
слідження (дизайн).  Вказується  варіант  дослідження,  одномоментне (поперечне),  поздовжнє
(проспективне  або  ретроспективне  дослідження  випадок-контроль).  Повинні  бути  описані  критерії
включення в дослідження і виключення з нього (а не просто вказувати діагноз). Обов’язково зазна-
чити  наявність  чи  відсутність  рандомізації (із  вказанням  методики) при  розподілі  пацієнтів  по гру-
пах,  а  також  про  наявність  чи  відсутність  маскування ("осліплення")  при  використанні  плацебо  і
лікарського препарату в клінічних випробуваннях. У цьому розділі необхідно детально описати ви-
користану апаратуру і діагностичну техніку з вказанням її основної технічної характеристики і виро-
бника, а також назву комерційних наборів для гормонального і біохімічного дослідження з наведен-
ням  їх  виробника  та  нормальних  показників  для  окремих  параметрів.  При  використанні  загально-
прийнятих  методів  дослідження  на  них  необхідно  навести  відповідні  посилання  з  літератури.  Слід
вказати точні міжнародні назви всіх використаних ліків і хімічних речовин, дози і способи викорис-тання
(шляхи уведення). Якщо в статті йдеться про описання обстеження на людині, необхідно вка-зати, чи
відповідала процедура стандартам етичного комітету, що несе відповідальність за цей фраг-мент роботи,
або Гельсінської декларації 1975 р. та її перегляд 1983 р. В експериментальних працях
необхідно  вказати  вид  і  кількість  використаних  тварин,  а  також  які  застосовувалися  методи  знебо-
лення та умертвіння тварин суворо відповідно до "Правил проведення робіт з використанням експе-
риментальних тварин".

10. Опис  процедури  статистичного  аналізу  є  невід’ємним  компонентом  розділу "Матеріал  і  методи".
Обов’язково  вказувати  прийнятий  у  даному  дослідженні  критичний  рівень  значимості
"р" (наприклад, "критичний  рівень  значимості  при  перевірці  статистичних  гіпотез  у  даному  дослі-
дженні  приймали  рівним 0,05").  У  кожному  конкретному  випадку  вказується  фактична  величина
допустимого рівня значимості "р" для використаного статистичного критерію (а не просто "р<0,05"
або "р >0,05"). Крім того, необхідно вказати конкретні значення отриманих статистичних критеріїв
(наприклад, критерій χ2
 = 12,3; число ступенів свободи df=2, р= 0,0001). Необхідно дати визначення
всім  використаним  статистичним  термінам,  скороченням  і  символічним  позначенням.  Наприклад: 
М –  вибіркове  середнє, m (SEM) –  похибка  середнього, STD –  вибіркове  стандартне  відхилення, 
р – досягнутий рівень значимості. При використанні виразів на зразок М±m необхідно вказати зна-
чення кожного із символів, а також об’єм вибірки (n). Середні величини не слід наводити точніше,
ніж  на  один  десятичний  знак  порівняно  з  вихідними  даними,  середньоквадратичне  відхилення  та
похибку  середнього -  ще  на  один  знак  точніше.  Якщо  аналіз  даних  проводиться  з  використанням
статистичного пакета програм, то необхідно вказати назву цього пакета і його версію. 

11. Грецькі символи (α-, β-, γ- тощо) слід наводити саме так, а не повною назвою букви (альфа-, бета-,
гамма-  тощо).  Імуноглобуліни  слід  скорочувати  латинськими  символами – Ig,  а  не  Іг  або  ІГ;
інтерлейкіни,  навпаки,  потрібно  скорочувати  українськими  літерами –  ІЛ,  а  не ІL, як  і  назви хіміч-
них  сполук (НАДФ,  а  не NADP,  цАМФ,  а  не  сАМР,  ДНК,  а  не DNА  тощо),  за  винятком  тих,  для
яких  в  українській  мові  не  існує  аналогів (наприклад,  фактори  транскрипції, G-білки  тощо).
Латинські назви генів наводяться курсивом, а білків – прямим шрифтом. 

12. Цитати, наведені в статті, вивіряються і на полях завіряються автором. У посиланні вказується дже-
рело (назва, видання, рік, том, випуск, сторінка). 

13. Автор повинен розмістити в статті всі формули та окремі символи. Виміри наводяться за системою
СІ та шкалою Цельсія. Скорочення окремих слів, термінів (крім загальноприйнятих) не допускають-
ся.  Не  слід  використовувати  скорочення (абревіатури)  в  назві  статті,  висновках  і  резюме.  Повний
термін,  замість  якого  уводиться  скорочення,  повинен  передувати  першому  вживанню  цього  скоро-
чення  в  тексті (якщо  тільки  це  не  стандартна  одиниця  виміру).  Назви  ферментів  тканинних
препаратів, буферів суспензійних середовищ і експериментальних методів не скорочуються. Хімічні
елементи і прості неорганічні сполуки слід вказувати хімічними формулами. Назву органічних спо-
лук можна заміняти формулами, якщо вони коротші від назви і ясно показують їх структуру. Не до-
пускаються  змішані  скорочення,  в  яких  поряд  з  українськими  літерами  входять  символи  атома  в
латинській транскрипції. У таких випадках всю абревіатуру слід писати або латинськими літерами,
або українською без скорочень. 

14. Список цитованої літератури наводиться за абеткою в такому порядку: 1) наукові праці, надруковані
кирилицею (спочатку  українською,  а  потім  іншими  мовами); 2)  наукові  праці,  надруковані  латини-
цею. У цій послідовності джерела літератури нумеруються. Цифрові посилання в тексті статті обо-
в’язково  повинні  збігатися  з  відповідними  номерами  списку  літератури.  Кількість  джерел  у  списку
літератури оригінальних  статей  не  повинна  перевищувати 10-12, оглядових – 40. Посилання  на  не-
опубліковані роботи не рекомендуються. Посилання на літературу в тексті подаються номером (ами)
цього  джерела  в  списку  та  пишуться  в  квадратних  дужках,  наприклад, [1, 4, 7].  Список  літератури
повинен бути складений згідно з вимогами Державного Стандарту 7.1:2006 та вимог ВАКу України
(Бюлетень ВАКу України. – 2008. – № 3. – С. 8-13). До списку літератури включаються роботи віт-
чизняних і зарубіжних авторів за останні 5-6 років і тільки в окремих випадках –  більш ранні публі-
кації. У лекціях бібліографічні посилання не наводяться. До таких статей додається література, реко-
мендована з даного питання, розташована в алфавітному порядку без номерів. 

15. При опублікуванні перероблених статей вказується дата поступлення переробленого примірника до
редакції. 

16. Редакція залишає за собою право відхиляти статті, оформлені неналежним чином, редагувати статті,
а також змінювати стиль оформлення, що не впливає на зміст. Направлені в редакцію роботи не по-
вертаються.  Крім  того,  редакція  може  вимагати  від  автора  представити  вихідні  дані,  з  використан-
ням яких отримані наведені в статті результати.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст набраний 14-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (також подаються окремими файлами).
  5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.