DOI: https://doi.org/10.24061/104082

Вплив експериментального жовчного перитоніту на оптичну густину плазми крові та функціональний стан нирок

O. V. Bilookyi, Yu. Ye. Rohovyi, V. V. Bilookyi

Анотація


У дослідах на 76 білих нелінійних щурах-самцях показано, що перебіг експериментального жовчного перитоніту через 24 год після дискретного надходження автожовчі зі спільної жовчної протоки щура через сформований дефект її стінки шляхом термокоагуляції супроводжується зростанням оптичної густини
плазми крові із максимум проявів за довжини хвилі 280 нм і порушенням дистальної та проксимальної реабсорбції іонів натрію на тлі зниження концентрації і екскреції білка із сечею. Визначення оптичної густини плазми крові є високочутливим тестом діагностики жовчного перитоніту та дисфункції нирок.


Ключові слова


оптична густина плазми крові; жовчний перитоніт; нирки; проксимальна і дистальна реабсорбція іонів натрію; білок сечі

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilookyy VV. Analiz populyatsiynoho rivnya porozhnynnoyi mikroflory tovstoyi kyshky za umov eksperymental'noho zhovchnoho perytonitu [Analysis of population-abdominal colon microflora under the experimental bile peritonitis]. Visn. nauk. doslidzhen'. 2007;4:69-71. (in Ukrainian).

Bilookyy VV, Rohovyy YuYe, Pishak VP. Patohenetychne obhruntuvannya tyazhkosti perebihu zhovchnoho perytonitu [Pathogenic justify the severity of bile peritonitis]. Buk. med. visnyk. 2004;8(1):156-59. (in Ukrainian).

Bilookyy VV, Rohovyy YuYe. Rol' ushkodzhennya kyshechnyku u patohenezi rozlytoho zhovchnoho perytonitu [The role of intestinal damage in the pathogenesis of diffuse bile peritonitis]. Shpyt. khirurhiya. 2004;4:121-24. (in Ukrainian).

Bilookyy VV, Rohovyy YuYe, Khalaturnyk MV. Perekysne okysnennya lipidiv i antyoksydantnyy zakhyst u kirkoviy, mozkoviy rechovyni ta sosochku nyrok za umov eksperymental'noho zhovchnoho perytonitu zalezhno vid dozy vvedennya zhovchi [Lipid peroxidation and antioxidant protection in the cortex, medulla and renal papilla under the experimental bile peritonitis depending on dose administration of bile]. Hal. likar. visnyk. 2004;11(4):5-8. (in Ukrainian).

Bozhenko AI, Hozhenko AI, Rohovyy YuYe, Fedoruk OS. “Prykhovane” ushkodzhennya proksymal'noho viddilu nefronu ["Hidden" damage to the proximal nephron]. Odes. med. zh. 2001;5:16-9. (in Ukrainian).

Nychytaylo MYu, Bilookyy VV, Rohovyy YuYe. Zhovchnyy perytonit: patofiziolohiya i likuvannya [Bile peritonitis: pathophysiology and treatment]. Chernivtsi: BDMU; 2011. 296 p. (in Ukrainian).

Maksymy'uk VV, Polyans'kyy IYu, Hrynchuk FV, Andriyets' VV. Novi pidkhody do optymizatsiyi diahnostyky hostroho pankreatytu [New approaches to optimize the diagnosis of acute pancreatitis]. Ukr. zh. khirurhiyi. 2011;3:225-27. (in Ukrainian).

Bilookyy OV, Hrynchuk FV, Rohovyy YuYe, Bilookyy VV, inventor; Bukovinian state medical university. Sposib modelyuvannya zhovchnoho perytonitu [Simulation Method bile peritonitis]. Patent Ukraine 97060. №u201410761. 2015. (in Ukrainian).

Mil'kov BO, Kukharchuk OL, Bocharov AV, Bilookyy VV. Perytonit yak uskladnennya hostroho kholetsystytu [Peritonitis as a complication of acute cholecystitis]. Chernivtsi: 2000. 175 p. (in Ukrainian).

Rohovyi Iu.Ie, Slobodian KV, Filipova LO. Patofiziolohiia vikovykh osoblyvostei funktsii nyrok za umov nadlyshku i defitsytu ioniv natriiu pry sulemovii nefropatii [The pathophysiology of age-kidney under conditions of excess and deficiency of sodium in the sulemoviy nephropathy]. Chernivtsi: Medychnyi universytet; 2013. 200 p. (in Ukrainian)

Rohovyi IuIe, Zlotar OV, Filipova LO. Patofiziolohiia hepatorenal'noho syndromu na poliurychnii stadii sulemovoi nefropatii [Pathophysiology hepatorenalnoho syndrome on poliurychniy stage nephropathy sulemovoyi]. Chernivtsi: Medychnyi universytet; 2012. 200 p. (in Ukrainian).

Synel'nyk TB, Synel'nyk OD, Rybal'chenko VK. Zhovchni kysloty v protsesakh utvorennia kanal'tsevoi zhovchi [Bile acids in the formation of tubular bile]. Fiziol. zh. 2003;49(6):80-3. (in Ukrainian).

Lilly JR, Weintraub WH, Altman RP. Spontaneous perforation of the extrahepatic bile ducts and bile peritonitis in infancy. Surgery. 2002;75(664):542-50.

Mc Carthy J, Picazo J. Bile peritonitis: Diagnosis and course. J. of Surgery. 2003;116(664):341-48.

Mentzer SH. Bile peritonitis. Arch. Surgery. 2002;29(227):248-52.

Wangensteen OH. On the significance of the escape of sterile bile into the peritoneal cavity. Ann. of Surgery. 2001;84(691):835-41.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 O. V. Bilookyi, Yu. Ye. Rohovyi, V. V. Bilookyi

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018