DOI: https://doi.org/10.24061/110979

Імунологічна реактивність організму хворих на гострий панкреатит залежно від генезу

S. I. Ivashchuk

Анотація


З метою вивчення особливостей патогенезу і патофізіологічних механізмів ефективності імунологічної реактивності організму хворих на гострий панкреатит, з урахуванням етіологічного чинника, нами обстежено 189 осіб. У хворих на біліарний панкреатит імунологічна реактивність підвищується на 56,86 %, за зниження неспецифічного протиінфекційного захисту
на 47,72 %, тоді як за алкогольного панкреатиту спостерігається зниження активності як неспецифічного (на
71,36 %), так і специфічного імунного (у 2,35 раза) протиінфекційного захисту.


Ключові слова


панкреатит; алкогольний; біліарний; імунологічна реактивність

Повний текст:

PDF

Посилання


Babinets' LS. Khronichnyy pankreatyt: diahnostyka i likuvannya, alhorytmy dynamichnoho sposterezhennya likarem zahal'noyi praktyky – simeynoyi medytsyny na zasadakh dokazovoyi medytsyny [Chronic pancreatitis: diagnosis and treatment, algorithms of dynamic observation by a general practitioner - family medicine on the basis of evidence-based medicine]. "Zdorov"ya Ukrayiny". 2012;1:61-3. (in Ukrainian).

Veligotskiy NN, Gorbilich AV, Bodrova AYu. Ostryy pankreatit [Acute pancreatitis]. Mezhdunar. med. zh. 2009;1:63-9. (in Russian).

Verkhuletskiy IE, Sinepupov NA, Sinepupov DN. Immunoorientirovannaya terapiya v kompleksnom lechenii ostrogo pankreatita [Immuno-oriented therapy in the complex treatment of acute pancreatitis]. Ukr. zh. khirurgii. 2011;4:154-60. (in Russian).

Korovin AYa, Zalesnyy SA, Kulish VA. Immunoterapiya v kompleksnom lechenii nekrotiziruyushchego pankreatita, oslozhnennogo peritonitom [Immunotherapy in the complex treatment of necrotizing pancreatitis complicated by peritonitis]. Kuban. nauch. med. vestnik. 2011;4:124-27. (in Russian).

Kondratenko PG, Dzhansyz IN, Kondratenko AP. Taktika lecheniya bol'nykh s ostrym nebiliarnym asepticheskim nekroticheskim pankreatitom v zavisimosti ot dlitel'nosti zabolevaniya [Tactics of treatment of patients with acute non-aspiric aseptic necrotic pancreatitis depending on the duration of the disease]. Ukr. zh. khirurhiyi. 2014;2:36-41. (in Russian).

Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 02.04.2010 №297 "Pro zatverdzhennya standartiv ta klinichnykh protokoliv nadannya medychnoyi dopomohy zi spetsial'nosti "Khirurhiya" ["On approval of standards and clinical protocols for the provision of medical care in the specialty "Surgery"]. Кiev: MOZ; 2010. Available from: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20100402_297.html. (in Ukrainian).

Nychytaylo MYu, Kondratyuk OP, Snopok YuV. Pankreonekroz. Profilaktyka infikuvannya ta likuvannya infektsiynykh uskladnen' [Pancreatic necrosis Prevention of infection and treatment of infectious complications]. Ukr. zh. khirurhiyi. 2009;4:104-108. (in Ukrainian).

Salienko SV, Markelova EV, Sotnichenko BA. Immunologicheskie aspekty patogeneza ostrogo destruktivnogo pankreatita i korrektsiya narusheniy rekombinantnym IL-2 [Immunological aspects of the pathogenesis of acute destructive pancreatitis and correction of recombinant IL-2 disorders]. Tsitokiny i vospalenie. 2006;59(4):46-50. (in Russian).

Kostryukov VK, Kaminskiy MYu, Denshchikova NN. Sostoyanie perekisnogo okisleniya lipidov i antioksidantnoy sistemy pri kompleksnoy intensivnoy terapii s vklyucheniem immunofarmakoterapii ronko-leykinom u bol'nykh s pankreonekrozom [The state of lipid peroxidation and antioxidant system in complex intensive therapy with immunocompetotherapy of ronco-leukin in patients with pancreatic necrosis]. Vestn. intensiv. terapii. 2010;5:23-4. (in Russian).

Pietruczuk M, Dabrowska M, Wereszczynska-Siemiatkowska U. Alteration of peripheral blood lymphocyte subsets in acute pancreatitis. World J. Gastroenterol. 2006;12:5344-51.

Bhatnagar A, Wig JD, Majumdar S. Immunological findings in acute and chronic pancreatitis. ANZ J. Surg. 2003;73(1-2):59-64.

Pezzilli R, Uomo G, Zerbi A. Diagnosis and treatment of acute pancreatitis: the position statement of the Italian Association for the study of the pancreas. Dig. Liver Dis. 2008;40:803-808.

Dambrauskas Z, Giese N, Gulbinas A. Different profiles of cytokine expression during mild and severe acute pancreatitis. World J. Gastroenterol. 2010;15:1845-53.

Dupuis CS, Baptista V, Whalen G. Diagnosis and management of acute pancreatitis and its complications. Gastrointestinal Intervention. 2013;2(2):36-46.

Pezzilli R, Andriulli A, Bassi C. Exocrine pancreatic insufficiency in adults: a shared position statement of the Italian association for the study of the pancreas. World J. Gastroenterol. 2013;19:7930-46.

Lindkvist B. Diagnosis and treatment of pancreatic exocrine insufficiency. World J. Gastroenterol. 2013;19:7258-66.

Toouli J, Biankin AV, Oliver MR. Management of pancreatic exocrine insufficiency: Australasian Pancreatic Club recommendations. Med. J. Aust. 2010;19:461-67.

Pezzilli R. Immunological Aspects of Acute Respiratory Distress Syndrome in Acute Pancreatitis. Immuno-Gastroenterology. 2013;2(2):104-108.

Sudeep RS. Doing less and less: Continuing evolution towards a less invasive approach to infected pancreatic necrosis. Indian. J. Surg. 2010;72:179-80.

Vonlaufen A, Apte MV, Imhof Beat Frossard JL. The role of inflammatory and parenchymal cells in acute pancreatitis. The J. of pathology. 2007;213(3):239-48.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 S. I. Ivashchuk

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018