DOI: https://doi.org/10.24061/115163

Діагностика гострого ішемічного пошкодження міокарда – актуальна проблема судової медицини

V. D. Mishalov, S. V. Kozlov, I. V. Irkin, A. O. Havryliuk, I. A. Fedotovа

Анотація


У статті висвітлено сучасний стан проблеми діагностики гострого ішемічного пошкодження міокарда. Розглянуто можливості застосування різноманітних додаткових методик дослідження та їх ефективність. Беручи до уваги недоліки більшості відомих методів діагностики та стан забезпечення обласних
бюро судово-медичної експертизи, обґрунтовано необхідність розробки новітніх методик досліджень патологічно змінених біотканин.


Ключові слова


гостре ішемічне пошкодження; лазерна поляриметрія; міокард

Повний текст:

PDF

Посилання


Bachyns'kyy VT. Polyaryzatsiyni obrazy pozaklitynnykh matryts' osnovnykh typiv biolohichnykh tkanyn dlya zavdan' sudovoyi medytsyny [Polarization images of extracellular matrices of the basic types of biological tissues for the tasks of forensic medicine]. Klin. ta eksperym. patol. 2008;7(1):6-13. (in Ukrainian).

Vanchulyak OYa. Veyvlet-analiz fraktal'noyi struktury map eliptychnosti polyaryzatsiyi lazernykh zobrazhen' miokarda dlya diahnostyky hostroyi koronarnoyi nedostatnosti [Wavelet analysis of the fractal structure maps of the ellipticity of polarization of laser images myocardium for the diagnosis of acute coronary insufficiency]. Zb. nauk. prats' spivrobitnykiv NMAPO imeni P.L. Shupyka. Vypusk 21, Knyha. Kiev; 2012. 470-76 p. (in Ukrainian).

Vanchulyak OYa. Korelyatsiynyy analiz polyaryzatsiyno-neodnoridnykh lazernykh zobrazhen' dvopromenezalomlyuyuchykh struktur miokarda dlya diahnostyky hostroyi koronarnoyi nedostatnosti [Correlation analysis of polarization-heterogeneous laser images of bipolar refractory myocardial structures for acute diagnosis coronary insufficiency]. Sud.-med. ekspertyza. 2012;6:30-3. (in Ukrainian).

Porsukov EA. Sovremennye morfologicheskie kriterii vnezapnoy serdechnoy smerti [Modern morphological criteria for sudden cardiac death]. Sud.-med. ekspertiza. 2009;4:7-11. (in Russian).

Reznik AG, Ivanov IN, Mazurenko MD. Mikromorfologiya miokarda pri diagnostike neposredstvennoy prichiny skoropostizhnoy smerti ot ishemicheskoy bolezni serdtsa [Micromorphology of the myocardium in the diagnosis of the immediate cause of the sudden death from ischemic heart disease]. Probl. eksper. v med. 2003;2:13-7. (in Russian).

Angelsky OV, Bachinskiy VT, Boichuk TM. Optical Measurements: Polarization and Coherence of Light Fields. In the book «Modern Metrology Concerns» edited by Luigi Cocco – ISBN 978-953-51-0584-8. InTech, May 5, 2012;263-16.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 V. D. Mishalov, S. V. Kozlov, I. V. Irkin, A. O. Havryliuk, I. A. Fedotovа

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019