DOI: https://doi.org/10.24061/164626

Артеріальна гіпертензія та лептин

О. M. Radchenko, Z. M. Kit,, L. M. Radchenko

Анотація


Патогенетична роль лептину за умов артеріальної гіпертензії чітко не встановлена, вона зумовлена лептин-залежним механізмом гіперсимпатикотонії та його роллю d розвитку інсулінорезистентності. Обстеження 136 хворих на гіпертонічну хворобу виявило значні коливання рівня лептину, що потребує подальших досліджень. За кореляційним аналізом, вміст лептину та лептинорезистентність пов’язані з параметрами ліпідів. Лептинорезистентність встановлена в 72,7 % хворих на гіпертонію, що пов’язано з індексом маси тіла, артеріальним тиском, частіше трапляється в жінок.


Ключові слова


артеріальна гіпертензія; лептин; лептинорезистентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Kovaleva ON, Ambrosova TN, Ashcheulova TV. Adipokiny: biologicheskie, patofiziologicheskie i metabolicheskie effekty [Adipokines: biological, pathophysiological and metabolic effects]. Vnutrennyaya meditsina. 2009;3:18-6. (in Russian).

Ametov AS, Demidova TYu, Tselikovskaya AL. Vliyanie leptina na regulyatsiyu massy tela [The effect of leptin on the regulation of body weight]. Consilium medicum. 2001;2(3):309-16. (in Russian).

Bubnova MG. Ozhirenie: prichiny i mekhanizmy narastaniya massy tela, podkhody k korrektsii [Obesity: causes and mechanisms of weight gain, approaches to correction]. Consilium medicum. 2005;7(5):409-15. (in Russian).

Bunova SS. Dinamika izmeneniy neyrogumoral'nogo profilya i formirovaniya metabolicheskikh narusheniy u bol'nykh arterial'noy gipertoniey v zavisimosti ot indeksa massy tela [Dynamics of changes in the neurohumoral profile and the formation of metabolic disorders in patients with arterial hypertension in dependence of body mass index]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. 2009;1:11-8. (in Russian).

Hortsii OV, Zhelezniakova NM, Zelena II. Riven' insulinu v patsiientiv z AH zalezhno vid rivnia leptynu [The level of insulin in patients with hypertension, depending on the level of leptin]. Ukrains'kyi kardiolohichnyi zhurnal. 2011;1:33. (in Ukrainian).

Koval' SM, Snihurs'ka IO, Koval' DS. Patohenetychna rol' leptynu, hormonu zhyrovoi tkanyny u patsiientiv z AH [Pathogenetic role of leptin, a hormone adipose tissue in patients with hypertension]. Ukrains'kyi kardiolohichnyi zhurnal. 2007;5:118-19. (in Ukrainian).

Kovalova YuO. Vzaiemozv’iazok aktyvnosti zapalnykh reaktsii i leptynu u khvorykh na ishemichnu khvorobu sertsia z ozhyrinniam [Interconnection of the activity of inflammatory reactions and leptin in patients with coronary heart disease with obesity]. Eksperymental'na i klininichna medytsyna. 2010;3:93-7. (in Ukrainian).

Radchenko OM, Slaba OR, Bek NS. Leptyn ta yoho rol' u vnutrishnii patolohii [Leptin and its role in internal pathology]. Medychna hidrolohiia ta reabilitatsiia. 2011;9(4):101-9. (in Ukrainian).

Nedogoda SV, Barykina IN, Chalyabi TA. Ozhirenie i arterial'naya gipertenziya. Chast' ІІ: osobennosti antigipertenzivnoy terapii pri ozhirenii [Obesity and hypertension. Part II: features of antihypertensive therapy for obesity]. Kardiovaskulyarnaya terapiya i profilaktika. 2009;8:88-8. (in Russian).

Pytets'ka NI, Koval'ova OM. Henderni osoblyvosti aktyvnosti leptynu u khvorykh na arterial'nu hipertenziiu [Gender characteristics of leptin activity in patients with arterial hypertension]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2011;2:82-5. (in Ukrainian).

Taschuk VK. Kardiovaskuliarnyi ryzyk, metabolichnyi syndrom, tsukrovyi diabet, kardial'ni klinichni podii [Cardiovascular Risk, Metabolic Syndrome, Diabetes Mellitus, Cardiac Clinical Events]. Zdorov’ia Ukrainy. 2006;1-2:12-3. (in Ukrainian).

Elmquist JK. Hypothalamic pathways underlying theendocrine, autonomic, and behavioral effects of leptin. Physiol. Behav. 2001;74:703-08.

Fasshauer M, Paschke R. Regulation of adipocytokines and insulin resistanse. Diabetologia. 2003;46:1594-603.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 О. M. Radchenko, Z. M. Kit,, L. M. Radchenko

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019