DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXI.2.82.1.2017.29

ДИНАМІКА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ПЕРИФЕРИЧНОЇ КАРТИНИ КРОВІ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ АЛКОГОЛЬНИЙ ГЕПАТИТ У ПРОЦЕСІ ЛІКУВАННЯ

E.A. Shevchenko, P.S. Nazar, M.M. Levon, Y.V. Zinevych

Анотація


Досліджені зміни біохімічних показників та деяких показників загального аналізу крові у 58 хворих на хронічний алкогольний гепатит. Встановлено, що в даних пацієнтів спостерігається підвищення показників вмісту сечовини, залишкового азоту та підвищення вмісту моноцитів та лімфоцитів у периферичній крові. У процесі лікування відзначено нормалізацію вищевказаних показників крові, що свідчить про значне зниження проявів запальних процесів у печінці.


Ключові слова


хронічний алкогольний гепатит; біохімічні показники; загальний аналіз крові

Повний текст:

PDF

Посилання


H.A.Anokhina. Diietychna ta medykamentozna terapiia nealkohol'noho steatohepatytu. Zdorov’ia Ukrainy. 2009; 6:55-56.

H.A.Anokhina. Osoblyvosti perebihu ta likuvannia khvorykh na hostryi alkohol'nyi hepatyt. Probl. ekol. ta med. henetyky i klin. imunolohii: zb. nauk. prats'. KyivLuhans'k, 2009; 8(95):595-603.

O.Ya.Babak. Alkogol'naya bolezn' pecheni: nauchnye dostizheniya i klinicheskie perspektivy. Suchas. Gastroenterol. 2006; 6 (32):4-9.

I.G.Nikitin, I.E.Baykova, L.M.Gogova. Immunnye mekhanizmy progressirovaniya alkogol'noy bolezni pecheni. Gepatol. Forum. 2005; 4:8-11.

V.V.Medvedev. Klinicheskaya laboratornaya diagnostika. Spravochnik. M.:Meditsina. 2006: 284.

N.D.Opanasiuk. Vykorystannia esentsiinykh fosfolipidiv u likuvanni khronichnykh zakhvoriuvan' pechinky. Ukr. med. hazeta. 2007; 5:44.

T.Torkhova. Antral' – efektyvnyi hepatoprotektornyi zasib dlia likuvannia khronichnoho hepatytu ta tsyrozu pechinky. Zdorov’ia Ukrainy. 2003; 5:25.

N.V.Kharchenko. Ratsional'nyy vybor gepatoprotektora dlya lecheniya nealkogol'nogo i alkogol'nogo steatogepatita. Zdorov'ya Ukraїni. 2012; 2(24):48-49.

S.McCallum. Liver transplantation for alcoholic liver disease: a systematic review of psychosocial selection criteria. Alcohol. 2006; 41(4):358-363

J.Wakim. Long term management of alcoholic liver disease. Clin. Liver Dis. 2005; 9 (1):135-149.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 E.A. Shevchenko, P.S. Nazar, M.M. Levon, Y.V. Zinevych

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019