DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXI.2.82.1.2017.43

ПЕРВИННА ІНВАЛІДНІСТЬ ВНАСЛІДОК ПРОВІДНИХ ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ В УКРАЇНІ (2015-2016 РР.)

A.V. Ipatov, O.M. Lysunets, I.Ya. Khaniukova, J.V. Tkachenko, M.O. Ovdii, I. M. Zubko, N.M. Birets, L.V. Volkova

Анотація


Метою дослідження був аналіз динаміки показників первинної інвалідності серед дорослого та працездатного населення України внаслідок провідних хвороб системи кровообігу в 2015-2016 роках. Використані дані щорічних статистичних форм звітності первинної інвалідності та діяльності медико-соціальних експертних комісій України. Згідно з проведеним аналізом хвороби системи кровообігу в 2016р. продовжують, як і в останні десятиліття, посідати перше місце в структурі причин первинної інвалідності серед дорослого
населення України і друге – серед працездатного населення на тлі підвищення питомої ваги злоякісних новоутворень. Провідна роль серцево-судинної патології в інвалідизації працездатного населення країни визначає необхідність удосконалення спеціалізованої кардіологічної, реабілітаційної і медико-соціальної допомоги.


Ключові слова


хвороби системи кровообігу; первинна інвалідність; динаміка; медико-соціальна експертиза

Повний текст:

PDF

Посилання


A.V.Ipatov, O.M.Moroz, V.A.Holyk. Osnovni pokaznyky invalidnosti ta diial'nosti medykosotsial'nykh ekspertnykh komisii Ukrainy za 2015 r.: analityko-informatsiinyi dovidnyk: za red. nachal'nyka viddilu orhanizatsii sotsial'noi dopomohy okremym katehoriiam hromadian, a takozh pytan' MSEK MOZ Ukrainy

S.I.Cherniaka. Dnipropetrovs'k: «Aktsent PP». 2016:162.

A.V.Ipatov, O.M.Moroz. Osnovni pokaznyky invalidnosti ta diial'nosti medykosotsial'nykh ekspertnykh komisii Ukrainy za 2016 r.: analityko-informatsiinyi dovidnyk: za red. nachal'nyka viddilu orhanizatsii sotsial'noi dopomohy okremym katehoriiam hromadian, a takozh pytan' MSEK MOZ Ukrainy

S.I.Cherniaka. Dnipropetrovs'k: Aktsent PP. 2016:162. Ipatov A.V. Poniattia invalidnosti v aspekti suchasnoho mizhnarodnoho prava.Ukr. visn. med.-sots. Ekspertyzy. 2015;3 (17):15-21.

O.M.Lysunets', I.Ia.Khaniukova, Iu.V.Tkachenko. Medyko-sotsial'na ekspertyza u patsiientiv z ishemichnoiu khvoroboiu sertsia pislia revaskuliaryzatsii miokarda. Ukr. visn. med.-sots. Ekspertyzy. 2015;2 (16):12-20.

T.S.Manoilenko, A.P.Dorohoi, V.A.Handziuk. Khvoroby systemy krovoobihu yak medyko-sotsial'na i suspil'no-politychna problema (Analitychnostatystychnyi posibnyk); za red. Kovalenka V.M., Kornats'koho V.M. K.: SPD FO Kolomitsyn V.Iu. 2014:279.

Pro stanovysche osib z invalidnistiu v Ukraini. Natsional'na dopovid' / Ministerstvo sotsial'noi polityky Ukrainy DU naukovo-doslidnyi instytut sotsial'notrudovykh vidnosyn. – K. 2013:198.

Rehional'ni osoblyvosti rivnia zdorov’ia narodu Ukrainy. Analityko-statystychnyi posibnyk – rekomendovanyi dlia kardiolohiv, revmatolohiv, terapevtiv, orhanizatoriv okhorony zdorov’ia ta likariv zahal'noi praktyky: za red. Kovalenka V.M., Kornats'koho V.M. K. 2011:165.

L.A.Chepelevs'ka. Suchasni tendentsii smertnosti naselennia Ukrainy. Ukraina. Zdorov’ia natsii. 2014;1:33-39. Schorichna dopovid' pro stan zdorov’ia naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezul'taty diial'nosti systemy okhorony zdorov’ia Ukrainy. 2015 rik : za red. V.V. Shafrans'koho. K. 2016:452.

V.N.Kovalenko, M.N.Dolzhenko, E.G.Nesukay. Sravnitel'naya kharakteristika profilaktiki serdechno-sosudistykh zabolevaniy v Ukraine i Evrope po dannym issledovaniya EUROASPIRE IV: gospital'naya liniya. Ukr. kardіol. zh. 2015;4:17-24.

Yu.N.Sirenko. Gipertonicheskaya bolezn' i arterial'nye gipertenzii.Donetsk: Izdatel' Zaslavskiy A.Yu. 2011:288. Joseph L. Hypertension primer. The essentials of high blood pressure. Basic science, population science, and clinical management. 2012:593.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 A.V. Ipatov, O.M. Lysunets, I.Ya. Khaniukova, J.V. Tkachenko, M.O. Ovdii, I. M. Zubko, N.M. Birets, L.V. Volkova

Технічний редактор журналу, Кривецький І.В., 2019