DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXI.2.82.1.2017.8

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЇ КИСЛОТИ ТА L-АРГІНІНУ НА ТЛІ БАЗИСНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ, КОМОРБІДНУ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ

N.S. Mykhailovska, L.E. Miniailenko, O.S. Reznik, O.O. Lisova, T.V. Oliinyk

Анотація


На сьогодні актуальною є розробка оптимальних схем лікування та корекція нейрогуморальних порушень у хворих на ішемічну хворобу серця, коморбідну з неалкогольною жировою хворобою печінки. З метою вивчити ефективність застосування комбінаці урсодезоксихолево кислоти та L-аргініну на тлі базисно терапі обстежено 27 хворих на ІХС: стабільну стенокардію напруження II-III функціонального класу, коморбідну з НАЖХП. Хворі розподілені на дві групи: 1-ша група (n=13) отримувала базисну терапію ІХС, пацієнтам 2- групи (n=14) додатково до базисно терапі призначались L-аргінін та УДХК. За допомогою стандартних методик визначали показники ліпідного та вуглеводного спектра крові, функціональні проби печінки; імуноферментним методом визначали рівні інсу
ліну, адипонектину, резистину, асиметричного диметиларгініну. Встановлено, що під впливом базисно терапі з додаванням УДХК та L-аргініну спостерігалось достовірне зниження рівня інсуліну, індексу НОМА, нормалізація показників ліпідного спектра, покращення функціонального стану печінки, зменшення рівня резистину, асиметричного диметиларгініну та підвищення концентраці адипонектину, що свідчить про вплив комбіновано терапі на стан ендотеліально функці та баланс адипоцитокінів у хворих на ІХС, поєднану з неалкогольною жировою хворобою печінки.


Ключові слова


ішемічна хвороба серця; неалкогольна жирова хвороба печінки; L-аргінін; урсодезоксихолева кислота

Повний текст:

PDF

Посилання


L.G.Almakaeva. Arginin i ego primenenie v meditsine i farmatsii. Lіki Ukraїni. 2011;1;23-26.

N.V.Mel'nikova, L.A.Zvenigorodskaya. Aterogennaya dislipidemiya, nealkogol'nyy steatogepatit, metody lecheniya. Eksperim. i klin. gastroenterol. 2007;1:28-34.

O.Ia.Babak. Hormonal'ni zminy v zhyrovii tkanyni khvorykh na hipertonichnu khvorobu i ozhyrinnia. Ukr. terapevt. zh. 2013;1:63- 67.

A.V.Babushkina. Primenenie L-arginina u patsientov s sakharnym diabetom. Uchastkovyy vrach. 2014;8:8-9.

E.V.Balukova. Nealkogol'naya zhirovaya bolezn' pecheni i risk kardiovaskulyarnykh sobytiy. Russ. med. zh. 2013;13:737.

I.I.Vakaliuk. Perebih stabil'noi ishemichnoi khvoroby sertsia na tli nealkohol'noi zhyrovoi khvoroby pechinky v reabilitatsiinomu periodi pislia revaskuliaryzatsiinykh vtruchan'. Visn. nauk. Doslidzhen'. 2016;4:23-25

M.M.Dolzhenko. Ishemichna khvoroba sertsia na tli tsukrovoho diabetu typu 2: osoblyvosti perebihu ta obgruntuvannia terapii: monohrafiia.K.: Medknyha. 2010:100.

L.V.Zhuravl'ova. Porivnial'na kharakterystyka hepatoprotektornykh zasobiv: kliuch do ratsional'noho zastosuvannia. Suchas. Hastroenterol. 2013;4 (72):25-41.

T.D.Zvyagintseva. Khronicheskie diffuznye zabolevaniya pecheni sochetannoy etiologii: podkhody k lecheniyu s pozitsiy dokazatel'noy meditsiny. Zdorov’ya Ukraїni. 2011;11-12:50-51.

K.O.Prosolenko. Dynamika vmistu adyponektynu, prozapal'nykh tsytokiniv ta deiakykh metabolichnykh pokaznykiv u patsiientiv z nealkohol'noiu zhyrovoiu khvoroboiu pechinky ta hipertonichnoiu khvoroboiu pry vykorystanni kombinovanoi terapii. Suchas. Hastroenterol. 2016;2 (88):21-28.


Пристатейна бібліографія ГОСТ






Copyright (c) 2017 N.S. Mykhailovska, L.E. Miniailenko, O.S. Reznik, O.O. Lisova, T.V. Oliinyk

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018