DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXI.3.83.2017.112

ХРОНІЧНА ПАТОЛОГІЯ: ІДЕОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

I.V. Gerush, V.L. Таrallo

Анотація


Мета роботи – визначити теоретичні основи системного зв’яз- ку експериментальних, клінічних та соціально-медичних дослі- джень, відповідні інтегральні показники досліджуваних об’єктів з виділенням тих, які придатні й адекватні для управління здоро- в’ям населення і системою охорони здоров’я в умовах страхової медицини. Матеріал і методи. Матеріалами дослідження стали теоретич- ні та суто практичні експериментальні, клінічні та соціально- методичні дослідження, поєднані в комплексних наукових роботах системною ідеологією, похідними методами та інтегральними показниками закону виживання популяцій та закону збереження здоров’я населення. Результати. Визначення теоретичних засад системного зв’язку експериментальних, клінічних та соціально-медичних досліджень здійснено шляхом узгодження системної ідеології родового понят- тя «здоров’я» із аспектними (за досліджуваними об’єктами) із залученням для встановлення загальних інформаційно-методичних основ спостереження протягом всього часу спостереження двох законів: виживання популяцій та збереження здоров’я населення. Отримано, що здоров’я постає кодом вирішення всіх організацій- них та управлінсько-технологічних питань у реструктуризації та перебудові системи охорони здоров’я. Висновки. Визначена ідеологія системного зв’язку перебігу проце- сів здоров’я в основних досліджуваних об’єктах у медицині. Сис- темно погоджено родове визначення «здоров’я» з провідними ас- пектними, які використовуються в медичних наукових досліджен- нях. Встановлена загальна інтегральна основа контрольованого спостереження за здоров’ям досліджуваних об’єктів протягом усього періоду (років) їх існування. Перевірена структуризація ба- зових інтегральних показників для спостереження і контролю «здоров’я» основних об’єктів дослідження в медицині. Визначені провідні показники контролю динаміки здоров’я в ринкових умовах господарювання, придатні і коректні для формування системи медичного страхування населення і фінансового забезпечення за- кладів страхової медицини. Визначені методичні основи узгоджен- ня результатів експериментальних, клінічних та соціально- медичних досліджень.

Ключові слова


системний аналіз; динаміка здоров’я

Повний текст:

PDF

Посилання


Krasovskiy GN, Rahmanin YuA, Egorova NA. Ekstrapopulyatsiya toksikologicheskih dannyih s zhivotnyih na cheloveka. – M.: OAO, «Izdatelstvo Meditsina»; 2009. 208 s.

Hruzeva HS, Haliienko LI, Dufynets VA, Zamkevych VB, Inshakova HV. Medyko-sotsialni aspekty problemy neinfektsiinykh zakhvoriuvan u dzerkali svitovoi, yevropeiskoi ta natsionalnoi statystyky. Skhidnoievrepeiskyi zhurnal hromadskoho zdorov’ia, 2016; 1(26):15 – 22.

Tarallo VL. Classics of Population Health. Chernovtsy: BSMU; 2015. 736 p.

Gerush IV. Teoreticheskie osnovyi svyazi rezultatov eksperimentalnyih i klinicheskih issledovaniy // Materialyi nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnyim uchastiem «Aktualnyie problemyi gerontologii i geriatrii». Samarkand, 3-4 noyabrya 2016 g. 117.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 І.В. Геруш, В.Л. Таралло

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018