DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXI.3.83.2017.93

ВПЛИВ СТРЕСУ НА ОРГАНІЗМ САМЦІВ І САМИЦЬ ЩУРІВ З РІЗНОЮ РЕЗИСТЕНТНІСТЮ ДО ГІПОКСІЇ

Yu.M. Ordynskyi, М.О. Riabokon, O.V. Denefil

Анотація


Мета роботи – вивчити взаємозв’язок між ступенем ураження шлунка, системою антиоксидантного захисту та механізмами регуляції з боку автономної нервової системи (АНС) у високо- і низькостійких до гіпоксичної гіпоксії (ВГ і НГ) щурів різної статі у відповідь на хронічний стрес. Матеріал і методи. Досліди проведено на 96 ВГ і НГ самцях і са- мицях щурів лінії Вістар. Перша група – контрольна, у другій мо- делювали хронічний стрес (одногодинна іммобілізація спинкою донизу через кожні 72 години 4 рази). Евтаназію тварин здійсню- вали під тіопентал-натрієвим наркозом, забирали кров, де визна- чали вміст церулоплазміну (ЦП), пероксидазну активність крові (ПАК) і шлунок (у слизовій оболонці (СОШ) визначали макроскопі- чні зміни, кількість крововиливів, ерозій і виразок, вираховували їх частоту та множинність). Проводили варіаційну кардіоінтерва- лометрію («Кардіолаб», Україна) з розрахунком варіаційного роз- маху (ВР, с); моди (Мо, с); амплітуди моди (АМо, %); індексу на- пруження (ІН). Статистичну обробку цифрових даних виконано за допомогою програм «Excel» та «STATISTICA» 6.0. Достовір- ність різниці значень визначали за критерієм Стьюдента та не- параметричних методів. Результати. У контрольних ВГ тварин, порівняно з НГ, були вищі ЦП і ПАК. При стресі вони зросли, але залишалися більшими у ВГ- самців, порівняно з НГ; у самиць зріс ЦП, зменшилася ПАК (у ВГ порівняно з НГ був більшим ЦП, меншою ПАК). У контрольних самців була вищою ПАК, а в самиць – ЦП. При стресі у самців бі- льшими виявилися ЦП, ПАК. Кардіоінтервалографія виявила більші АМо та ІН у контрольних НГ-тварин порівняно з ВГ. При стресі у самців зросла Мо; АМо та ІН залишалися вищими у НГ, а ВР – у ВГ; у самиць зміни показ- ників були тільки у НГ: зменшилися Мо, ВР, зріс ІН. У НГ самиць Мо, ВР були меншими, а АМо, ІН – більшими порівняно з ВГ. У ко- нтрольних ВГ самців порівняно із самицями виявлено меншу Мо, а при стресі більші АМо та ІН, менше – ВР. У контрольних НГ сам- ців була нижчою Мо, а при стресі – більшою АМо, меншим ІН. Хронічний стрес призвів до розвитку пошкоджень СОШ, найбіль- ше у НГ самиць: стоншеність і складчастість слизової, кровови- ливи були у 75 %, виразки – у 25 % тварин. Висновки. У високостійких до гіпоксичної гіпоксії тварин обох статей, порівняно з низькостійкими до гіпоксичної гіпоксії, поту- жніший антиоксидантний захист: вищий вміст церулоплазміну у самиць, пероксидазна активність крові – у самців. У відповідь на стрес у всіх щурів зростає церулоплазмін, зміни ж пероксидазної активності крові залежать від статі (у самців збільшується, у самиць – знижується). У контрольних низькостійких до гіпоксич- ної гіпоксії самців і самиць щурів, порівняно з високостійкими до гіпоксичної гіпоксії, переважає активність симпатичного відділу автономної нервової системи, напруження регуляторних механіз- мів. При стресі у самців зменшується активність симпатичного відділу автономної нервової системи гуморальними каналами, але симпатична регуляція нервовими каналами та напруженість регу- ляторних механізмів залишається вищою в низькостійких до гіпо- ксичної гіпоксії, а парасимпатична – у високостійких до гіпоксич- ної гіпоксії. У низькостійких до гіпоксичної гіпоксії самиць при стресі відзначено зростання симпатичної активності гумораль- ними каналами та зменшення парасимпатичної активності, біль- ше напруження регуляторних механізмів. У всіх групах тварин, які зазнали хронічного стресу, відзначено макроскопічні пошкоджен- ня слизової оболонки шлунка, але найбільш уразливими є низькос- тійкі до гіпоксичної гіпоксії самиці.

Ключові слова


стрес; гіпоксія; шлунок; автономна регуляція

Повний текст:

PDF

Посилання


Kötter T, Niebuhr F. Resource-oriented coaching for reduction of examination-related stress in medical students: an exploratory randomized controlled trial. Adv. Med. Educ. Pract. 2016;7:497–504.

Crea F, Battipaglia I, Andreotti F. Sex differences in mechanisms, presentation and management of ischaemic heart disease. Atherosclerosis. 2015;241(1):157–68.

Rodin R, Bonanno GA, Rahman N, Kouri NA, Bryant RA, Marmar CR, Brown AD. Expressive flexibility in combat veterans with posttraumatic stress disorder and depression. J Affect Disord. 2017 Jan 1;207:236-41. DOI: 10.1016/j.jad.2016.09.027. Epub 2016 Sep 23.

Pimple P, Shah AJ, Rooks C, Douglas Bremner J, Nye J, Ibeanu I, Raggi P, Vaccarino V. Angina and mental stressinduced myocardial ischemia. J Psychosom Res. 2015 May;78(5):433-7. DOI: 10.1016/j.jpsychores.2015.02.007. Epub 2015 Feb 21.

Berezovskiy V.A. Gipoksiya i individual'nye osobennosti reaktivnosti [Hypoxia and Individual Characteristics of Reactivity] K.: Naukova dumka; 1978.216 s. (in Russian). 6.

Kulinskiy VI, Ol'khovskiy IA. Dve adaptatsionnye strategii v neblagopriyatnykh usloviyakh rezistentnaya i tolerantnaya. Rol' gormonov i retseptorov [Two Adaptive Strategies in Adverse Conditions: Resistant and Tolerant. Hormones and Receptors Significance]. Uspekhi sovremennoy biologii. 1992;112:697–11. (in Russian).

Klinichna ta laboratorna diahnostyka. Normatyvni dyrektyvni pravovi dokumenty [Clinical and Laboratory Diagnostics. Regulative, Directive and Legal Documents]. K. : MVTs «Medinform»; 2003.856s. (in Ukrainian).

Popov T, Neykovs'ka L. Metod opredeleniya peroksidaznoy aktivnosti krovi [Estimation Method of Peroxide Blood Activity]. Gigiena i sanitariya. 1971;10:89–93. (in Russian).

Omel'chenko OIe. Patohenetychni mekhanizmy rozvytku stresornykh vyrazok shlunka zalezhno vid typu reahuvannia orhanizmu [Pathogenetic Progress Mechanisms of Stress Stomach Ulcers Depending on the Type of Organism Response]. Visnyk problem biolohii i medytsyny. – 2014; 2(114):161-8. (in Ukrainian).

Pshennikova MG. Ustoychivost' k povrezhdayushchim vozdeystviyam i zashchitnye effekty adaptatsii u zhivotnykh raznykh geneticheskikh liniy. Patogenez. 2012;10 (1):20–6. (in Russian).

Baevskiy RM, Ivanov GG, Chireykin LV, Gavrilushkin AP, Dovgalevskiy PYa, Kukushkin YuA i dr. Analiz variabel'nosti serdechnogo ritma pri ispol'zovanii razlichnykh elektrokardiograficheskikh system [Variability Analysis of Cardiac Rhythm in Application of Diverse Electrocardiographic Systems]. Vestn. Aritmol. 2001;24:65–87. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Ю.М. Ординський, М.О. Рябоконь, О.В. Денефіль

Технічний редактор журналу, Кривецький І.В., 2019