DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXI.3.83.2017.99

СЕЛЕКЦІЯ СТІЙКИХ ВАРІАНТІВ УМОВНО-ПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ЕТОНІЮ В КЛІНІЧНИХ УМОВАХ ПРОТЯГОМ 40 РОКІВ

L.I. Sydorchuk, I.P. Burdeniuk, S.E. Deineka, K.I. Yakovets, I.Y. Sydorchuk, V.I. Burdeniuk, K.G. Tashchuk

Анотація


Мета роботи – встановити мінімальну бактеріостатичну і бакте- рицидну концентрації етонію стосовно умовно-патогенних мікроор- ганізмів, виділених та ідентифікованих із верхніх дихальних шляхів дітей віком 11-13 років, хворих на хронічний катаральний гінгівіт за коморбідного стану (цукрового діабету І типу), у порівняльному ас- пекті з чутливістю до етонію еталонних та клінічних штамів умов- но-патогенних мікроорганізмів, виділених у 1974-76 роках. Матеріал і методи. Первині матеріали 1974-76 рр. з чутливості умовно-патогенних мікроорганізмів щодо етонію використанні з дисертаційних робіт співавторів (І.П. Бурденюк, І.Й. Сидорчук) для порівняння даних, одержаних у 2014-2016 рр. Мікробіологічні обстеження проведено в 30 учнів віком 11-13 ро- ків, хворих на катаральний гінгівіт з цукровим діабетом І типу. Забір матеріалу для мікробіологічного обстеження проведений стерильними тампонами на слизовій оболонці порожнини рота з подальшим висівом на сектори оптимального для кожного таксона твердого середовища з отриманням чистих культур. Для визначен- ня чутливості мікробів до етонію використовували метод послідо- вних двократних розведень у рідкому поживному середовищі. Результати. Показано, що чутливість еталонних штамів мікроор- ганізмів за 40 років зберігання в лабораторних умовах у напіврідко- му поживному середовищі практично не змінюється. Бактерицид- на концентрація етонію стосовно S. faecalіs АТСС 29212 підвищи- лась на 1,96 %. Показано, що бактеріостатична і бактерицидна активність етонію за 40 років понизилась стосовно клінічних шта- мів і це зниження (зростання резистентності) залежить від мік- роорганізмів, їх морфологічних, тинкторіальних та інших власти- востей. У грампозитивних та грамнегативних клінічних штамів мікроорганізмів понизилась чутливість від 1,21 до 2,56 раза. Висновок. Розвиток стійких варіантів мікроорганізмів іде шляхом поступової селекції з поширенням у клініках. Перед використан- ням етонію необхідно виділити та ідентифікувати умовно- патогенний мікроб та встановити бактеріостатичну і бактери- цидну концентрацію етонію з подальшим вирішенням питання про його можливе ефективне використання.

Ключові слова


етоній; умовно-патогенні мікроорганізми; антибактеріальна активність; протигрибкова активність; хронічний катаральний гінгівіт

Повний текст:

PDF

Посилання


Blazheevskij NE, Bojko NN. Izuchenie protivomikrobnoj aktivnosti kombinirovannyh preparatov na osnove peroksida vodoroda i jetonija [Study of antimicrobial activity of combined preparations on a base of hydrogen peroxide and aethonium]. Analy Mechnykovskoho Instytutu. 2015;2:139–44.2:54–7. (in Russian). Original research

Ivantsyk LB, Butko YaO, Herbina NA, Osolodchenko TP. Vyvchennia protymikrobnoi aktyvnosti novoi kombinovanoi mazi z etoniiem v umovakh in vivo [Study of antimicrobial activity of a new combined ointment with aethonium in vivo conditions]. Aktualni pytannia farmatsevtychnoi ta medychnoi nauky ta praktyky. 2013;1:25– 7. (in Ukrainian).

Kamaeva SS. Jetonij kak lekarstvennoe sredstvo i perspektivy ego primenenija [Aethonium as a medicine and perspectives of its use]. Nizhegorodskij med. Zhurnal. 2006;4:82–4. (in Russian).

Kobzar HL. Zastosuvannia ionometrii dlia analizu dekametoksynu, miramistynu i etoniiu ta yikh likarskykh form [avtoreferat] [Application of ionometry for the analysis of decamethoxin, myramistin and aethonium and their medical forms]. Kharkiv; 2005. 20 s. (in Ukrainian).

Maksimenja GG. Kliniko-farmakologicheskaja harakteristika preparatov dlja obrabotki ran [Clinicalpharmacological characteristics of drugs for the treatment of wounds]. Voennaja medicina. 2014;2:105–14. (in Russian).

Palii HK, Nazarchuk OA, Bobyr VV, Honchar OO, Hrydina TL, Palii DV, et al. Otsinka antybakterialnykh ta protyhrybkovykh vlastyvostei suchasnykh antyseptykiv [Evaluation of antibacterial and antifungal properties of modern antiseptics]. Mikrobiolohiia i biotekhnolohiia. 2015;4:67–74. doi: 10.18524/2307-4663.2015.4 (32).57465. (in Ukrainian).

Palii DV, Stukan OK. Doslidzhennia antyseptykiv v umovakh formuvannia rezystentnosti u mikroorhanizmiv [Investigation of antiseptics in conditions of formation of resistance in microorganisms]. Biomedical and Biosocial Anthropology. 2014;22:54–7. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Л.І. Сидорчук, І.П. Бурденюк, С.Є. Дейнека, К.І. Яковець, І.Й. Сидорчук,, В.І. Бурденюк, К.Г. Тащук

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018