DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXI.4.84.2017.137

Особливості функціонування тромбоцитарної ланки гемостазу при експериментальному моделюванні пародонтиту

V. F. Cheremisina, A. I. Berezniakova

Анотація


Мета дослідження — виявити особливості функціонування судинно-тромбоцитарної ланки гемостазу при експериментальному пародонтиті.
Матеріал і методи. Експериментальні маніпуляції проведено на білих нелінійних щурах-самцях масою 260,0±30,0 г, у яких було викликано експериментальний пародонтит. Визначення сумарного, вільного та зв’язаного оксипроліну в сечі проводили за методикою П. Н. Шараєва. Аналіз агрегаційної кривої включав визначення таких показників: 1) ступеня агрегації — максимального % світлопропускання плазми; 2) часу досягнення максимальної швидкості агрегації— часу досягнення максимального % світлопропускання; 3) швидкості агрегації, яку розраховували через 30 с після початку агрегації тромбоцитів.
Результати. Вивчення функціональної активності тромбоцитів
у щурів з експериментальним пародонтитом виявило ознаки
початку змін функцій тромбоцитарної ланки гемостазу. При
пародонтиті в сполучній тканині пародонта і тромбоцитарній ланці гемостазу виявлені порушення метаболізму сполучної
тканини, показником якого є рівень оксипроліну в сечі тварин.
Висновки. При експериментальному пародонтиті виявлені чіткі зміни функціональної активності тромбоцитів. Паралельно зі зниженням функціональної активності тромбоцитів при пародонтиті знижується рівень у сечі всіх трьох фракцій оксипроліну. Одержані результати свідчать про спільність процесів, що відбуваються в крові та сполучній тканині та пов’язані із порушеннями метаболізму в ній, зниження синтезу та розпаду колагену.


Ключові слова


пародонтит; тромбоцити; оксипролін

Повний текст:

PDF

Посилання


Maychuk EYu, Yureneva SV, Mitrokhina TV, Voevodina IV, Moiseenko SV, Sapunova DA, et al. Razvitie ateroskleroza i osteoporoza u zhenshchin [Development of atherosclerosis and osteoporosis in women]. Problemy zhenskogo zdorov'ya. 2010;5(3):51-5. (in Russian).

Marini F, Brandi ML. Genetic determinants of osteoporosis: common bases to cardiovascular diseases? Int. J. Hypertens. 2010;25:210-5.

Shekhtman AG, Brylyakova SN. Izmeneniya nekotorykh pokazateley sistemy gemostaza v zavisimosti ot vyrazhennosti poteri kostnoy massy u pozhilykh patsientov [Changes in some parameters of the hemostasis system depending on the severity of bone loss in elderly patients]. Gerontologiya i geriatriya. 2004;3:167-9. (in Russian).

Zakharova NO, Yakovlev OG, Brylyakov SN. Agregatsionnaya funktsiya trombotsitov u lits starshikh vozrastnykh grup s ishemicheskoy bolezn'yu serdtsa na fone starcheskogo osteoporoza [Aggregational function of platelets in people of older age group with coronary heart disease on the background of senile osteoporosis]. Klinicheskaya gerontologiya. 2003;4:23-5. (in Russian).

Peshkova LV. Spontannoe porazhenie tkaney parodonta u krys v usloviyakh vivariya, kak model' parodontita [Spontaneous destruction of periodontal tissues in rats under vivarium conditions, as a model of periodontitis]. Visnyk stomatolohii. 1997;2:163-8. (in Russian).

Sharaev PN, Botinkova EA, Ivanova VM. Opredelenie svobodnogo i svyazannogo oksiprolina v moche [Determination of free and bound hydroxyproline in urine]. Laboratornoe delo. 1990;12:23-5. (in Russian).

Pavlov SB, Babenko NM, Kumechko MV, Chernykh LV. Sposib otsinky ahrehatsiinoi aktyvnosti trombotsytiv [Method of evaluation of platelet aggregation activity]. Patent of Ukraine 77372, MPK 601N33/86 (2006.01). 2013 Feb. 11. (in Ukrainian).

Obshchie eticheskie printsipy eksperimentov na zhivotnykh: materialy I Natsional'nogo kongressa po bioetike [General ethical principles of animal experiments: materials of the First National Congress on Bioethics]. Kiev: NANU; 2001. 16 p. (in Russian).

Gubler EV, Genkin AA. Primenenie neparametricheskikh kriteriev statistiki v mediko-biologicheskikh issledovaniyakh [Application of non-parametric statistics criteria in biomedical research]. Leningrad: Meditsina; 1973. 141 p. (in Russian).

Mazurov VI. Biokhimiya kollagenovykh belkov [Biochemistry of collagen proteins]. Moskow; 1974. 248 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 V. F. Cheremisina, A. I. Berezniakova

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018