DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXI.4.84.2017.138

Вивчення дихальних циклів при ольфактометричних дослідженнях

N. O. Shushliapina

Анотація


Мета дослідження — визначення порогу чутливості на основі аналізу циклограми носового дихання при ольфактометричних дослідженнях.
Матеріал і методи. У роботі проводилися ольфактометричні
дослідження 43 хворих методом задньої активної риноманометрії при дії різних одоривекторів.
Результати. Порушення нюху респіраторного генезу діагностували за величинами пневматичної потужності та енергії
носового дихання при дії відповідних одоривекторів.
Висновок. З аналізу циклограми носового дихання встановлено,
що появі відчуття одоривектору відповідають характерні дихальні цикли ступеневого вдиху.


Ключові слова


респіраторно-нюхові порушення; дихальні цикли; ольфактометрія; риноманометрія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bogdanov VV, Zavadskiy AV, Bogdanov VV. Narushenie obonyaniya i kachestvo zhizni [Disturbance of smell and quality of life]. Rynolohiia. 2012;4:65-71. (in Russian).

Damm M, Eckel HE, Jungehülsing M, Hummel T. Ol­factory changes at threshold and suprathreshold levels following septoplasty with partial inferior turbinectomy. Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 2003;112(1):91-7.

Briner HR, Simmen D, Jones N. Impaired sense of smell in patients with nasal surgery. Clin. Otolaryngol. Allied Sci. 2003;28(5):417-19.

Leopold DA. Distorted olfactory perception. Handbook of olfaction and gustation. Marcel Dekker Inc. New York. USA. 1995. 441-54.

Piskunov GZ. Nekotorye voprosy istorii, anatomii, fiziologii i patologii nosa i okolonosovykh pazukh [Some questions of history, anatomy, physiology and pathology of the nose and paranasal sinuses]. Rossiyskaya rinologiya. 2007;3:8-11. (in Russian).

Morokhoev VI. Obonyatel'naya disfunktsiya: diagnostika i khirurgicheskoe lechenie [Olfactory dysfunction: diagnosis and surgical treatment]. Vestnik otorinolaringologii. 1990;6:36-40. (in Russian).

Damm M, Vent J, Schmidt M, Theissen P, Eckel HE, Lotsch J, et al. Intranasal Volume and Olfactory Function. Chemical Senses. 2002;27(9):831–39.

Zhao K, Scherer PW, Hajiloo SA, Dalton P. Effect of anatomy on human nasal air flow and odorant transport patterns: implications for olfaction. Chem. Senses. 2004;29(5):365-79.

Bogdanov VV, Zavadskiy AV, Bogdanov VV. Sovremennye podkhody k diagnostike i lecheniyu perifericheskikh narusheniy obonyaniya [Modern approaches to the diagnosis and treatment of peripheral disorders of smell]. Simferopol': DOLYa; 2014. 112 p. (in Russian).

Avrunin OH, Zhuravl'ov AS, Shushliapina NO, Nosova YaV, Faruk Kh. Inventor; Kharkivs'kyi natsional'nyi universytet radioelektroniky. Prystrii dlia testuvannia respiratornykh porushen' niukhu [A device for testing respiratory disturbances of the sense of smell]. Patent of Ukraine 110452 С2 № 201500603. 2015 June 10.

Avrunin OH, Zhuravl'ov AS, Shushliapina NO, Nosova YaV, Faruk Kh. Inventor; Kharkivs'kyi natsional'nyi universytet radioelektroniky. Sposib pidvyschennia ob’iektyvnosti ol'faktometrychnykh doslidzhen' [Method of increasing the objectivity of olfakometry research]. Patent of Ukrainy 110453 S2 №a201500604. 2015 May 25.

Shushlyapina NO. Energeticheskie kharakteristiki nosovogo dykhaniya pri narushenii obonyatel'noy funktsii [Energy characteristics of nasal breathing in case of violation of olfactory function]. Eksperymental'na i klinichna medytsyna. 2017;3:64-9. (in Russian).

Domrachev AA, Savchenkov YuI, Afon'kin VF, Tolmacheva TV. Sposob otsenki rezul'tatov kolichestvennoy ol'faktometrii [Method for evaluating the results of quantitative olfactometry]. Vestnik otorinolaringologii. 2004;6:41-3. (in Russian).

Avrunin OG, Tomashevskiy RS, Faruk KhI. Metody i sredstva funktsional'noy diagnostiki vneshnego dykhaniya [Methods and means of functional diagnostics of external respiration]. Khar'kov; 2015. 207 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 N. O. Shushliapina

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018