DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXII.3.87.2018.68

Роль порожнинної мікрофлори товстої кишки в порушенні функції нирок за умов розвитку синдрому подразненого кишечнику

Yu. Rohovyi, Yu. Bilooka, V. Bilookyi

Анотація


Мета дослідження — проведення патофізіологічного аналізу популяційного рівня аеробної, анаеробної порожнинної мікрофлори товстої кишки за синдрому подразненого кишечнику із закрепом та діареєю з аналізом функціонального стану нирок.
Матеріал і методи. Обстежено 60 пацієнтів із синдромом подразненого кишечнику. Чоловіків — 18, жінок — 42, віком від 28 до 62 років. Із яких: із синдромом подразненого кишечнику із закрепом склали — 28 пацієнтів, синдромом подразненого кишечнику з діареєю — 32. Контрольну групу
склали 25 практично здорових пацієнтів. Визначали популяційні рівні аеробної (S.aureus, E.fecalis, E.coli, P.vulgaris, K.pneumoniae), анаеробної (B. Bifidum, B.lactis), оцінювали функціональний стан нирок, загальний стан хворих за шкалою Лайкерта. Статистичну обробку даних проводили за допомогою комп`ютерних програм “Statgrafics” та “Excel 7.0”.
Результати. У хворих на синдром подразненого кишечнику наростання вмісту порожнинної мікрофлори товстої кишки E. Coli, S.aureus, P.vulgaris, K.pneumoniae, E.faecalis за зниження B. Bifidum, B. Lactis супроводжується порушенням функції нирок із розвитком канальцевої протеїнурії та гальмуванням проксимальної реабсорбції іонів натрію.
Висновок. Виявлені більш істотні прояви дисбактеріозу, погіршення загального стану хворих за шкалою Лайкерта та функціонального стану нирок у хворих на синдром подразненого кишечнику з діареєю порівняно до вищезазначеного синдрому із закрепом пояснюється розвитком зневоднення за умов діареї.


Ключові слова


мікрофлора товстої кишки; нирки; синдром подразненого кишечнику; патогенез

Повний текст:

PDF

Посилання


Dorofeev AE, Rudenko NN, Shvets NI, Snisarevskaya TP. Lechenie sindroma razdrazhennogo kishechnika. Mesto probiotikov [Treatment of irritable bowel syndrome. Place of probiotics]. Suchasna hastroenterolohiia. 2018;2:77-82. (in Russian).

Kharchenko NV, Korulya IA, Kharchenko VV, Chervak IN. Sindrom razdrazhennogo kishechnika. Sovremennye podkhody k diagnostike i lecheniyu [Irritable bowel syndrome. Modern approaches to diagnosis and treatment]. Suchasna hastroenterolohiia. 2017;2:56-60. (in Russian).

Bilookyi VV, Rohovyi YuIe. Rol' ushkodzhennia kyshechnyku u patohenezi rozlytoho zhovchnoho perytonitu [The role of intestinal damage in the pathogenesis of spill bilious peritonitis]. Shpytal'na khirurhiia. 2004;4:121-4. (in Ukrainian).

Nechytailo MIu, Bilookyi VV, Rohovyi YuIe. Zhovchnyi perytonit: patofiziolohiia i likuvannia [Biliary peritonitis: pathophysiology and treatment]. Chernivtsi: Bukrek; 2011. 296 p. (in Ukrainian).

Savitskaya KI, Vorob'ev AA, Shvetsova EF. Sovremennye predstavleniya o roli i sostave mikroflory u zdorovykh vzroslykh lyudey [Modern ideas about the role and composition of microflora in healthy adults]. Vestnik Rossiyskoy akademii meditsinskikh nauk. 2002;2:50-2. (in Russian).

Piatkin KD, Kryvoshein YuS. Mikrobiolohiia z virusolohiieiu ta imunolohiieiu [Microbiology with virology and immunology]. Kiev: Vyscha shkola; 1992. 431 p. (in Ukrainian).

Bilookyi VV. Analiz populiatsiinoho rivnia porozhnynnoi mikroflory tovstoi kyshky za umov eksperymental'noho zhovchnoho perytonitu [Population level cavity analysis microflora of the colon under experimental biliary peritonitis]. Visnyk naukovykh doslidzhen'. 2007;4:69-71. (in Ukrainian).

Rohovyi YuIe, Kopchuk TH, Filipova LO. Patofiziolohiia nyrok za rozvytku hariachky [Pathophysiology kidney for developing fever]. Chernivtsi: Misto; 2015. 183 p. (in Ukrainian).

Rohovyi YuIe, Zlotar OV, Filipova LO. Patofiziolohii hepatorenal'noho syndromu na poliurychnii stadii sulemovoi nefropatii [Pathophysiology of hepatopoietic syndrome at the polyuric stage of sulmine nephropathy]. Chernivtsi: Misto; 2012. 200 p. (in Ukrainian).

Rohovyi YuIe, Slobodian KV, Filipova LO. Patofiziolohiia vikovykh osoblyvostei funktsii nyrok za umov nadlyshku i defitsytu ioniv natriiu pry sulemovii nefropatii [Pathophysiology of age characteristics of kidney functions in conditions of surplus and deficiency of sodium ions in case of sulphate nephropathy]. Chernivtsi: BDMU; 2013. 199 p. (in Ukrainian).

Gozhenko AI. Teoriya bolezni [Theory of disease]. Odessa: Feniks; 2017. 236 p. (in Russian).

Rohovyi YuIe, Bocharov AV, Kobylians'ka RM. Rol' al'ternatyvnykh metodiv navchannia pry vykladanni teoretychnykh ta klinichnykh medychnykh dystsyplin [The role of alternative teaching methods in the teaching of theoretical and clinical medical disciplines]. Medychna osvita. 2003;1:22-4. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Yu. Rohovyi, Yu. Bilooka, V. Bilookyi

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018