DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXII.3.87.2018.72

Поширеність уродженої патології системи кровообігу в новонароджених дітей за даними обласної клінічної лікарні м. Львова (2011-2015 рр.)

Y. B. Shargorodska

Анотація


Мета роботи — вивчити частоту уродженої патології системи кровообігу в новонароджених дітей за 2011–2015 рр. у пологовому відділенні Львівської обласної клінічної лікарні.
Матеріал і методи. Проведений аналіз 342 історій пологів жінок, що народили дітей із уродженими вадами серця та карт новонароджених дітей за 5 років.
Результати. Частота народження дітей із уродженими вадами серця за період з 2011 до 2015 років становила 1,0–1,3%. Встановлено, що достовірно частіше дана патологія спостерігалась у жінок віком старше 35 років та траплялась майже з однаковою частотою у хлопчиків та дівчаток. Діти з уродженими вадами розвитку серця достовірно частіше народжувались недоношеними.
Висновки. Перинатальна патологія за рахунок уроджених вад розвитку серцево‑судинної системи становила 1,0%-1,3% серед загальної кількості новонароджених дітей. Відсутня позитивна тенденція до зниження уродженої патології населення за рахунок питомої ваги уроджених хвороб системи кровообігу.


Ключові слова


уроджені вади серця; новонароджені діти

Повний текст:

PDF

Посилання


Podol'skiy VV. Reproduktivnoe zdorov'e zhenshchin – vazhneyshaya problema sovremennosti [Reproductive health of women is a major problem of our time]. Zdorov'e zhenshchiny. 2003;1:100-102. (in Russian).

Dubchenko AA, Likhachov VK, Mitiunina NI. Zminy struktury vrodzhenykh vad rozvytku ta perynatal'noho henetychnoho vantazhu za period 2003 - 2010 roky [Changes in the structure of congenital malformations and perinatal genetic cargo for the period 2003 - 2010]. Zbirnyk naukovykh prats' Asotsiatsii akusheriv-hinekolohiv Ukrainy. Kyiv. 2011;311-14. (in Ukrainian).

Su W, Zhu P, Wang R, Wu Q, Wang M, Zhang X, et al. Congenital heart diseases and their association with the variant distribution features on susceptibility genes. Clin Genet. 2017;91(3):349-54. doi: 10.1111/cge.1283.5.

Kaleschke G, Baumgartner H. Pregnancy in congenital and valvular heart disease. Heart. 2011;97(21):1803-9.

Ariaiev ML, Kotova NV, Hornostaieva NIu. Pediatriia. Zakhvoriuvannia ditei rann'oho viku. Pul'monolohiia. Alerholohiia. Kardiolohiia [Pediatrics. Diseases of young children. Pulmonology. Allergology. Cardiology]. Odessa. 2014. 312 p. (in Ukrainian).

Protsyuk OV, Linchak OV, Sizonenko OV, Pokanevich TM, Timchenko OI. Vrozhdennye poroki krovoobrashcheniya sredi novorozhdennykh [Congenital malformations of the neonate]. Voprosy prakticheskoy pediatrii. 2013;8(3):8-12. (in Russian).

Tymchenko OI, Kabanets' TN, Pokanevych TM. Chastota i pytoma vaha urodzhenykh vad rozvytku statevykh orhaniv sered zhyvonarodzhenykh [Frequency and specific gravity of congenital malformations of genital organs among liveborns]. Tavricheskiy mediko-biologicheskiy vestnik. 2012;15(2):336. (in Ukrainian).

Dubossarskaya ZM. Problemy reproduktivnogo zdorov'ya s pozitsiy perinatal'noy psikhologi [Problems of reproductive health from the perspective of perinatal psychologists]. Meditsinskie aspekty zdorov'ya zhenshchiny. 2010;1:20-6. (in Russian).

Halahan VO, Tymchenko OI, Scherbak YuO, Tsyhankova MA, Meshkova OM, Kozelkova MB, et al. Vrodzheni vady sertsia u novonarodzhenykh: chastota, struktura, chynnyky ryzyku yikh vynyknennia [Congenital heart defects in newborns: frequency, structure, risk factors for their occurrence]. Sovremennaya pediatriya. 2007;2:177-78. (in Russian).

Klymenko TM, Sorokolat YuV, Karapetian OIu. Rezervy vedennia ditei iz urodzhenymy vadamy sertsia [Reserves for the management of children with congenital heart disease]. Perinatologiya i pediatriya. 2014;2:106-9. (in Ukrainian).

Falyush LI, Florensov VV. Faktory riska vrozhdennykh porokov serdtsa [Risk factors for congenital heart disease]. Byulleten' VSNTs SO RAMN. 2010;6-2:67-9. (in Russian).

Lastivka IV, ShvyharLV, Sharapa VI. Etiolohichni osoblyvosti rozvytku urodzhenykh vad sertsia [Etiological features of development of congenital heart defects]. Collection of materials of the International scientific and practical conference "Modern trends in the development of medical science and medical practice". Lviv; 2015. 50-2 p. (in Ukrainian).

Hoffman Е, Kaplan S. The incidence of congenital heart disease. J Am Coll Cardiol. 2002;39(12):1890-900.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Y. B. Shargorodska

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018