DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXII.3.87.2018.77

Гігієнічне значення фенотипу ацетилювання як ендогенного маркера схильності до шкідливого впливу ксенобіотиків

T. I. Kmet

Анотація


Мета роботи — викласти дані літератури щодо впливу фенотипу ацетилювання на перебіг шкідливих ефектів за умов дії на організм різного класу ксенобіотиків.
Висновки. Проведений аналіз даних дозволив узагальнити існуючі погляди на необхідність диференційованого підходу до визначення небезпеки дії шкідливих факторів на осіб різних вікових груп. Тестування активності N‑ацетилтрансферази можна рекомендувати з метою гігієнічної діагностики шкідливого впливу ксенобіотиків, що в подальшому дасть можливість індивідуалізувати профілактичні заходи, сформувати групи ризику, розробити підходи до профвідбору для різних галузей виробництва.


Ключові слова


N-ацетилтрансфераза; фенотип; «швидкий» ацетилятор; «повільний» ацетилятор

Повний текст:

PDF

Посилання


Strimbu K, Tavel JA. What are biomarkers? Curr Opin HIV AIDS. 2010;5(6):463-6. doi: 10.1097/COH.0b013e32833ed177.

Korotun OP, Vlasyk LI. Hihiienichna otsinka biomarkeriv efektu ta skhyl'nosti za umov kombinovanoi ta izol'ovanoi dii nitratu natriiu ta imidakloprydu [Hygienic estimation of biomarkers of the effect and inclination in combined and isolated action of sodium nitrate and imidacloprid]. Hihiiena naselenykh mists'. 2007;49:109-14. (in Ukrainian).

Beranek M, Fiala Z, Kremlacek J, Andrys C, Hamakova K, Chmelarova M, et al. Genetic polymorphisms in biotransformation enzymes for benzo[a]pyrene and related levels of benzo[a]pyrene-7,8-diol-9,10-epoxide-DNA adducts in Goeckerman therapy. Toxicol Lett. 2016;255:47-51. doi: 10.1016/j.toxlet.2016.05.009.

Lubyanova IP. Vliyanie zhelezosoderzhashchikh svarochnykh dymov na kharakter i chastotu patologicheskikh izmeneniy v organizme (obzor literatury) [Effect of iron-containing welding fumes on the nature and frequency of pathological changes in the body (literature review)]. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 1998;9:27-37. (in Russian).

Evgen'ev MI, Degterev EV. Khimicheskaya chuvstvitel'nost'. Polimorfizm genov, geneticheskie osnovy riska kantserogeneza i intoksikatsii [Chemical sensitivity. Polymorphism of genes, genetic bases of the risk of carcinogenesis and intoxication]. Khimiko – farmatsevticheskiy zhurnal. 2003;37(4):3-7. (in Russian).

Pchuoc Cuong Le, Evgen'ev MI. Ekomonitoring ksenobiotikov v organizme v'etnamtsev [Ecomonitoring of xenobiotics in the body of Vietnamese]. Izdatel'stvo Lap Lambert Academic Publishing, Deutschland. 2015. 137 p. (in Russian).

Lubyanova IP. Rol' nasledstvennykh faktorov v formirovanii patologii pri vozdeystvii zhelezosoderzhashchikh aerozoley [The role of hereditary factors in the formation of pathology when exposed to iron-containing aerosols]. Gigiena truda. 2004;35:431-48. (in Russian).

Baeza J, Smallegan MJ, Denu JM. Mechanisms and Dynamics of Protein Acetylation in Mitochondria. Trends Biochem Sci. 2016;41(3):231-44. doi: 10.1016/j.tibs.2015.12.006.

Walker K, Ginsberq G, Hattis D, Johns DO, Guyton KZ, Sonawane B. Genetic polymorphism in N-Acetyltransferase (NAT): Population distribution of NAT1 and NAT2 activity. J Toxicol Environ Health B Crit Rev. 2009;12(5-6):440-72. doi: 10.1080/10937400903158383.

Ryazanov EM, Tret'yakov AV, Aleksandrov VA. Induktsiya atsetilirovaniya u krys s pomoshch'yu farmakologicheskikh sredstv [Induction of acetylation in rats with the help of pharmacological agents]. Voprosy meditsinskoy khimii. 1985;31(5):112-4. (in Russian).

Gregory SK. Pantothenic Acid. Alternative Medicine Review. 2011;16(3):263-75.

Garmonov SYu, Evgen'ev MI, Zykova IE. Analiticheskie metody issledovaniya geneticheskogo polimorfizma organizma cheloveka [Analytical methods of studying genetic polymorphism of the human body]. Voprosy biologicheskoy meditsinskoy i farmatsevticheskoy khimii. 2004;1:3-20. (in Russian).

Zhuravskiy SG, Setkhiyaasiilan TA, Degtyareva YuA, Lopotko AI, Zaborov AM. Rol' fenotipa medlennogo atsetilirovaniya v individual'noy chuvstvitel'nosti k ototoksicheskomu deystviyu aminoglikozidov [The role of the phenotype of slow acetylation in individual sensitivity to the ototoxic action of aminoglycosides]. Voprosy biologicheskoy meditsinskoy i farmatsevticheskoy khimii. 2004;3:42-5. (in Russian).

Evgen'ev MI, Garmonov SYu, Bagnyuk VP, Maksudova SE, Kochergin AV. Diagnostika fenotipa atsetilirovaniya pri obespechenii bezopasnosti proizvodstvennogo personala. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2002;11:35-8. (in Russian).

Hein DW, Fretland AJ, Doll MA. Effects of single nucleotide polymorphisms in human N-acetyltransferase 2 on metabolic activation (O-acetylation) of heterocyclic amine carcinogens. Int J Cancer. 2006;119(5):1208-11.

Metry KJ, Neale JR, Bendaly J, Smith NB, Pierce WM Jr, Hein DW. Effect of N-acetyltransferase 2 polymorphism on tumor target tissue DNA adduct levels in rapid and slow acetylator congenic rats administered 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine or 2-amino-3,8-dimethylimidazo-[4,5-f]quinoxaline. Druq Metab Dispos. 2009;37(11):2123-6. doi: 10.1124/dmd.109.029512.

Evgen'ev MI, Degterev EV. Khimicheskaya chuvstvitel'nost'. Polimorfizm genov, geneticheskie osnovy riska kantserogeneza i intoksikatsii [Chemical sensitivity. Polymorphism of genes, genetic bases of the risk of carcinogenesis and intoxication]. Khimiko - farmatsevticheskiy zhurnal. 2003;37(4):3-7. (in Russian).

Golka K, Prior V, Blaszkewicz M, Bolt H. The enhanced bladder cancer susceptibility of N-acetyltransferase slow acetylators towards aromatic amines – a review considering ethnic differences. Toxicol. Lett. 2002;128(1-3):229-41.

Hein DW, Zhanq X, Doll MA. Role of N-acetyltransferase 2 acetylation polymorphism in 4, 4'-methylene bis (2-chloroaniline) biotransformation. Toxicol Lett. 2018;283:100-105. doi: 10.1016/j.toxlet.2017.11.028.

Zholdakova ZI, Kharchevnikova NV. Mekhanizmy protsessov bioaktivatsii chuzherodnykh khimicheskikh veshchestv pod vozdeystviem fermentnykh sistem organizma [Mechanisms of the processes of bioactivation of foreign chemicals under the influence of enzyme systems of the body]. Vestnik Rossiyskoy akademii meditsinskikh nauk. 2002;8:44-50. (in Russian).

Nasr R, Temraz S, Mukherji D, Shamseddine A, Akika R, Abbasi S, et al. Distribution and Role of N-acetyltransferase 2 Genetic Polymorphisms in Bladder Cancer Risk in a Lebanese Population. Asian Pac J Cancer Prev. 2017;18(9):2561-68.

Spitsin VA, Makarov SV, Pay GV, Bychkovskaya LS. Polimorfizm v genakh cheloveka, assotsiiruyushchikhsya s biotranformatsiey ksenobiotikov [Polymorphism in human genes associated with biotransformation of xenobiotics]. Vestnik VOGiS. 2006;10(1):97-105. (in Russian).

G. Douglas Hanley. Toxicological Profile for Asbestos (Update). Atlanta: DIANE Publishing; 2011. 420 p.

Yakovleva OA, Kosovan AI, Tsaruk VV, Dyakova OV. Prognosticheskie farmakogeneticheskie aspekty individual'noy lekarstvennoy perenosimosti - nereshennye problemy i perspektivy [Prognostic pharmacogenetic aspects of individual drug tolerance - unsolved problems and perspectives]. Ukrains'kyi khimioterapevtychnyi zhurnal. 2000;1:63-70. (in Russian).

Napolitano A, Pelleqrini D, Baumann F, Paqano I, Pastorino S, Goparaju C, et al. HMGB1 and its hyper-acetylated isoform are sensitive and specific serum biomarkers to detect asbestos exposure and to identify mesothelioma patients. Clin Cancer Res. 2016;22(12):3087-96.

Soblirova ZhKh, Kharina EA. Bystryy tip atsetilirovaniya – vozmozhnyy marker predraspolozhennosti k zabolevaniyam organov mochevoy sistemy [The rapid type of acetylation is a possible marker of predisposition to diseases of the urinary system]. Nefrologiya i dializ. 1999;1(1):20-3. (in Russian).

Chemical and Physical Properties of Hydrazine [Іnternet] [Cited 2014 Jun 09]. Available from: http://www.toxipedia.org/display/toxipedia/Hydrazine.

Lubyanova IP. Rol' nasledstvennykh faktorov v formirovanii patologii pri vozdeystvii zhelezosoderzhashchikh aerozoley [The role of hereditary factors in the formation of pathology when exposed to iron-containing aerosols]. Gigiena truda. 2004;35:431-48. (in Russian).

Korotun OP. Hihiienichna otsinka indyvidual'noi skhyl'nosti do shkidlyvoi dii insektytsydiv imidakloprydu ta dymetoatu [Hygienic assessment of individual inclination to harmful effects of insecticides imidacloprid and dimethoate [dissertation abstract]. Kiev; 2013. 20 p. (in Ukrainian).

Petrynych VV, Vlasyk LI, Petrynych OA. Vplyv shvydkosti atsetyliuvannia na kharakter toksychnykh efektiv marhantsiu khlorydu v schuriv [Effect of acetylation rate on the nature of toxic effects of manganese chloride in rats]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2015;14(2):144-8. (in Ukrainian).

Petrynych VV, Vlasyk LI. Vplyv shvydkosti atsetyliuvannia na stan povedinkovykh reaktsii u schuriv za umov svyntsevoi intoksykatsii [Effect of acetylation rate on the state of behavioral reactions in rats under conditions of lead intoxication]. Dovkillia ta zdorov'ia. 2014;4:10-3. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 T. I. Kmet

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018