Формування професійної компетентності у студентів-медиків в умовах дистанційного навчання

Автор(и)

  • Х.В. Левандовська канд. мед. наук, асистент кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства, Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXVI.4.104.2022.15

Ключові слова:

професійна компетентність; студенти-медики; дистанційне навчання

Анотація

Актуальність. Підвищення якості медичної підготовки майбутніх лікарів відбувається на основі впровадження інноваційних форм навчання, а саме компотентісного підходу в навчальний процес, що забезпечує формування у студентів компетенцій та рівнів компетентностей фахівців-випускників вищих медичних навчальних закладів. Сьогодні головним завданням вищої медичної освіти є впровадження компетентнісного підходу у фахову підготовку майбутніх спеціалістів, що полягає не тільки у формуванні професійних знань та навиків, але і підготовку сучасного, вмотивованого компетентного лікаря, який глибоко усвідомлює свою надважливу роль у соціумі. Головними складовими професійної компетентності являється здатність отримувати та використовувати знання за допомогою клінічного мислення, поєднання теоретичних знань із можливістю їх застосування у повсякденній практиці. Дистанційне навчання надало можливість опанувати нові можливості навчання, спілкуватись та навчатись на відстані. Це ставить вимоги до організації освітнього процесу студентів, що забезпечує формування професійних компетентностей студентів, особливо беручи до уваги студентоцентрований напрям навчання.
Мета роботи. Проаналізувати формування професійної компетентності у студентів-медиків на базі викладання предмета вибіркової дисципліни «Актуальні питання кардіології» в умовах дистанційного навчання.
Матеріал і методи. При вивченні даної вибіркової дисципліни користуються декількома варіаціями методів навчання, що є запропонованими для вищих навчальних закладів, а саме: пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний), який направлений на донесення інформації різними способами, особливо зі вживанням сучасних технологічних засобів навчання; репродуктивний, суть якого полягає у репродукції отриманих знань магістром у специфічній методичній черговості згідно з етіопатогенетичними ідеями; проблемний виклад – імітація клінічної історії та пошук її рішення з фокусу знань основних дисциплін та патологій серцево-судинної системи; евристична методика – підхід до навчання, при якому деякі частини клінічної ситуації визначені завчасно, а магістри довершують, об’єктивують та вирішують порушені проблемні запитання; дослідницький – втілювання задач, які вимагають творчого погляду та посиленого систематичного вивчення.
Результати. В умовах дистанційного навчання, через неможливість студента навчатись у клініці та здобувати практичні навики біля ліжка хворого та тренінгових центрах кафедри, такі методи навчання, як метод кейсів та симуляційне навчання дало змогу розвинути клінічне мислення, бачення проблеми та її вирішення, використовуючи здобуті теоретичні та практичні знання.
Висновки. Покращення системи професійної підготовки спеціалістів медичної сфери нової генерації потребує удосконалення професійної компетентності, високого рівня фахових навиків, що, безумовно, призведе до невпинної адаптації в медичне середовище в майбутньому. Розвиток професійної компетентності – явище, що характеризується багатьма чинниками, які позначаються на подальшому становленні особи як професіонала, а ціннісна сфера є основою професійної компетентності особистості.

Посилання

Khomenko KP, Khomenko OV, Khyzhnia YaV. Tolerantnist' yak profesiina kompetentnist' likaria. Posttravmatychnyi stresovyi rozlad: dorosli, dity ta rodyny v sytuatsii viiny [Tolerance as a doctor's professional competence. Post-traumatic stress disorder: adults, children and families in a war situation]. V. II. Warsaw, Kyiv: PAN, Hnozys; 2018. p. 533-45. (in Ukrainian).

Lymar LV. Zmist i skladovi profesiinoi kompetentnosti simeinoho likaria: psykholohichnyi aspect [Content and components of professional competence of a family doctor: psychological aspect]. Visnyk pisliadyplomnoi osvity. 2019;8:67-83. (in Ukrainian).

Dubkovets'ka I. Rozvytok profesiinoi kompetentnosti maibutnikh medychnykh pratsivnykiv v umovakh yevrointehruvannia [Development of professional competence of future medical workers in the conditions of European integration]. Osvitni obrii. 2020;50(1):154-59. (in Ukrainian).

Batiuk LV, Zhernovnykova OA. Formuvannia profesiinoi kompetentnosti studenta medychnoho universytetu pry vyvchenni medyko-biolohichnykh dystsyplin [Formation of professional competence of a student of a medical university when studying medical and biological disciplines]. Professional'noe obrazovanie: metodologiya, teoriya i tekhnologii. 2021;14:51-89. DOI: 10.31470/2415-3729-2021-14-51-89. (in Ukrainian).

Tsysar YuV, Mataleha IR. Dystantsiine navchannia v umovakh karantynu [Distance learning in quarantine conditions]. Medychnyi forum. 2020;21:90-2. (in Ukrainian).

Taktashov HS, Hrona NV, Voloshyn YaV, Homozova OA, Suprun OO. Porivnial'nyi analiz vplyvu tradytsiinoho i dystantsiinoho typiv navchannia za pidsumkamy dystsypliny «Vnutrishnia medytsyna» u studentiv vypusknoho kursu [Comparative analysis of the impact of traditional and remote types of learning on the results of the discipline "Internal Medicine" among students of the final year]. Ukrains'kyi zhurnal medytsyny, biolohii ta sportu. 2020;5(6):323-28. (in Ukrainian).

Rieznikov YuP, Andrushko II. Analiz dystantsiinoho navchannia inozemnykh hromadian u medychnykh zakladakh vyschoi osvity Ukrainy [Analysis of distance learning of foreign citizens in medical institutions of higher education of Ukraine]. Naukovyi visnyk Uzhhorods'koho un-tu, seriia «Medytsyna». 2022;1:77-82. (in Ukrainian).

Zavizion VF, Bondarenko IM, Averin DI, Khodzhuzh MI, Davletova NO, Cherednychenko NO, et al. Dystantsiine navchannia: mozhlyvosti ta problemy v umovakh karantynu [Distance learning: opportunities and problems in quarantine conditions]. Medychni perspektyvy. 2020;25(2):4-12. (in Ukrainian).

Hryn' OO, Tsysar YuV. Osoblyvosti dystantsiinoho navchannia v medychnomu universyteti za umov pandemii COVID-19 [Peculiarities of distance learning at a medical university under the conditions of the COVID-19 pandemic]. Medychnyi forum. 2021;24:19-21. (in Ukrainian).

Koval'ova O. Vprovadzhennia symuliatsiinykh tekhnolohii navchannia v medychnu osvitu [Implementation of simulation learning technologies in medical education]. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka. 2019;1:37-41. (in Ukrainian).

Lopina N, Zhuravl'ova L. Praktyko-oriientovanyi keis-metod navchannia v systemi bezperervnoi medychnoi osvity na osnovi informatsiinykh veb-tekhnolohii [A practice-oriented case study method in the system of continuous medical education based on information web technologies]. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka. 2018;3-4:67-73. (in Ukrainian).

Samura IB, Tykhonovs'kyi OV. Keis-metod yak efektyvnyi instrument profesional'no-oriientovanoho navchannia v zakladi vyschoi medychnoi osvity [The case method as an effective tool of professional-oriented training in a higher medical education institution]. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2020;24(1):227-33. (in Ukrainian).

Mahrlamova K. Kontseptsiia zabezpechennia naselennia zakladamy okhorony zdorov’ia ta medychnymy spetsialistamy yak osnovna peredumova realizatsii priorytetnoho rozvytku medychnoi osvity [The concept of providing the population with health care institutions and medical specialists as a basic prerequisite for the implementation of the priority development of medical education]. Molod' i rynok. 2019;11:6-11. (in Ukrainian).

Hordiichuk SV. Kontseptual'ni pidkhody do zabezpechennia yakosti osvitn'oi diial'nosti u zakladi vyschoi medychnoi osvity [Conceptual approaches to ensuring the quality of educational activities in an institution of higher medical education]. Mahistr medsestrynstva. 2019;2:42-50. (in Ukrainian).

Ariaiev ML, Kaplina LIe, Sen'kivs'ka LI, Pavlova VV. Pershyi dosvid dystantsiinoho navchannia v medychnykh vyshakh Ukrainy v umovakh COVID-19-karantynu [The first experience of distance learning in medical universities of Ukraine in the conditions of the COVID-19 quarantine]. Zdorov'ia dytyny. 2020;15(3):195-99. (in Ukrainian).

Terenda NO, Terenda OA, Horishnyi MI, Panchyshyn NIa. Osoblyvosti dystantsiinoho navchannia studentiv v umovakh pandemii COVID-19 (za rezul'tatamy anketuvannia) [Peculiarities of distance learning of students in the conditions of the COVID-19 pandemic (according to the results of the questionnaire)]. Medychna osvita. 2020;4:57-60. (in Ukrainian).

Ivan'kova NA, Ryzhov OA. Model' pedahohichnoi systemy elektronnoho dystantsiinoho navchannia na bazi khmarnykh serveriv [Model of the pedagogical system of electronic distance learning based on cloud servers]. Medychna osvita. 2020;3:34-42. (in Ukrainian).

Nalyvaiko N, Nalyvaiko O. Zmishane navchannia v medychnykh zakladakh vyschoi osvity [Mixed education in medical institutions of higher education]. Osvitolohichnyi dyskurs. 2021;32(1):101-11. (in Ukrainian).

Volch IR, Mykhailyshyn HI. Vykorystannia komp’iuternykh tekhnolohii v umovakh dystantsiinoho navchannia zdobuvachamy vyschoi osvity medychnoho profiliu [The use of computer technologies in the conditions of distance learning by students of higher education in the medical field]. Zdobutky klinichnoi i eksperymental'noi medytsyny. 2021;2:46-8. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-24

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ