DOI: https://doi.org/10.24061/68965

РОЗПОДІЛ АЛЕЛЬНИХ ВАРІАНТІВ ЗА А69314G ПОЛІМОРФІЗМОМ ГЕНА ТNАР У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМОМ У КУРЦІВ І ТИХ, ЩО НЕ КУРЯТЬ

І.О. Розуменко, В.Ю. Гарбузова, О.В. Атаман

Анотація


Наведено результати вивчення А69314G поліморфізму гена ТNАР серед 118 хворих на гострий коронарний синдромом (ГКС) і 110 практично здорових осіб (контрольна група) у курців і тих, що не курять.

Виявлено, що в курців із А/G+G/G генотипом ризик виникнення ГКС майже в 3,4 раза вищий, ніж у гомозигот за основним алелем А/А (Р=0,045;ОR=3,393). Як в осіб із А/А генотипом (Р=0,032), так і в носіїв мінорного алеля А/G+G/G (Р=0,032) за А69314G поліморфізмом встановлено достовірний зв'язок між розвитком ГКС та курінням.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 І.О. Розуменко, В.Ю. Гарбузова, О.В. Атаман

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019