DOI: https://doi.org/10.24061/115888

Вплив мелатоніну на стан глутатіонової системи печінки щурів за умов підгострої алкогольної інтоксикації

N. V. Davydova

Анотація


Дослідження окремих показників глутатіонової системи в печінці щурів, за умов підгострої алкогольної інтоксикації, виявило зниження вмісту відновленого глутатіону, активності глутатіонпероксидази та зростання активності глутатіон-S-трансферази порівняно з контрольними тваринами. Уведення препарату "Віта-мелатонін" поряд із отруєнням етанолом упродовж 10 діб у дозі 5 мг/кг запобігало зміні досліджуваних показників.


Ключові слова


алкогольна інтоксикація; вільнорадикальне окиснення; мелатонін; глутатіонова система; печінка

Повний текст:

PDF

Посилання


Anisimov VN. Melatonin, rol' v organizme, primenenie v klinike [Melatonin, role in the body, application in the clinic]. SPb.: Izdatel'stvo "Sistema"; 2007. 40 p. (in Russian).

Davydova NV. Biokhimichni mekhanizmy antyoksydantnoi dii ekstraktu rodioly ridkoho [Biochemical mechanisms of antioxidant action of liquid rhodiol extract] [avtoreferat]. Kyiv; 2005. 20 p. (in Ukrainian).

Krynyts'ka IIa. Stan bilkovoho obminu u schuriv za umovy hostroho alkohol'noho otruiennia na tli intoksykatsii soliamy kadmiiu ta svyntsiu i shliakhy korektsii yoho porushen' [Condition of protein metabolism in rats subject to acute alcohol poisoning against the background of intoxication with cadmium and lead salts and ways of correction of its disorders] [avtoreferat]. Ternopil'; 2007. 24 p. (in Ukrainian).

Drogovoz SM, Sal'nikova SI, Skakun NP, Slyshkov VV. Metodicheskie rekomendatsii po eksperimental'nomu izucheniyu zhelchegonnoy, kholespazmoliticheskoy, kholelitiaznoy i gepatoprotektornoy aktivnosti novykh lekarstvennykh sredstv [Methodical recommendations on the experimental study of choleretic, cholepysmolytic, cholelithiasis and hepatoprotective activity of new drugs]. Kyiv: FKMZ Ukrainy; 1994. 46 p. (in Russian).

Razvodovskiy YuE. Alkogol'nye porazheniya pecheni [Alcoholic liver damage]. Med. novosti. 2003;7:66-70. (in Russian).

Khafiz A. Regulyatsiya svobodnoradikal'nogo gomeostaza pri khronicheskoy alkogol'noy intoksikatsii u krys [Regulation of free radical homeostasis in chronic alcohol intoxication in rats] [avtoreferat]. Voronezh; 2012. 24 p. (in Russian).

Rodriguez C, Mayo JC, Sainz RM. Regulation of antioxidant enzymes: a significant role for melatonin. J. Pineal Res. 2007;42:28-42.

Tomaґs-Zapico C, Coto-Montes A. A proposed mechanism to explain the stimulatory effect of melatonin on antioxidative enzymes. J. Pineal Res. 2005;39:99-104.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 N. V. Davydova

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018