DOI: https://doi.org/10.24061/116011

Фармакологічна корекція морфологічних змін слизової оболонки стравоходу та маркерів апоптозу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом типу 2

Yu. V. Kohaniuk, O. I. Fediv, I. S. Davydenko

Анотація


Стаття присвячена порівнянню характеру морфологічних змін слизової оболонки стравоходу та маркерів апоптозу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу на тлі цукрового діабету типу 2. Встановлено можливість усунення дисбалансу регуляторів апоптозу в крові та покращення деяких параметрів морфологічного стану слизової оболонки стравоходу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, поєднану з цукровим діабетом типу 2, шляхом включення пепсану та кверцетину до схеми комплексного лікування.


Ключові слова


гастроезофагеальна рефлюксна хвороба; цукровий діабет типу 2; морфометричні параметри слизової оболонки стравоходу; апоптоз; проліферація; пепсан; кверцетин

Повний текст:

PDF

Посилання


Babak MO. Otsinka za histolohichnymy kryteriiamy stanu slyzovoi obolonky stravokhodu u khvorykh na hastroezofaheal'nu refliuksnu khvorobu [Estimation by histological criteria of the state of the esophageal mucus in patients with gastroesophageal reflux disease]. Suchas. hastroenterol. 2010;3:35-41. (in Ukrainian).

Zazdravnov AA. Histomorfolohichna kharakterystyka urazhen' stravokhodu u khvorykh na revmatoidnyi artryt, uskladnenyi hastroezofaheal'nym refliuksom [Histomorphological characteristic of lesions of the esophagus in patients with rheumatoid arthritis, complicated by gastroesophageal reflux]. Suchas. hastroenterol. 2011;3:22-5. (in Ukrainian).

Murashko NK. Pozytyvni i nehatyvni naslidky apoptozu v medychnii praktytsi [Positive and negative consequences of apoptosis in medical practice]. Vnutr. med. 2008;4:46-8. (in Ukrainian).

Kubysheva NI, Postnikova LB, Presnyakova NB. Soderzhanie rastvorimogo CD95-antigena i CD95+-mononuklearnykh kletok v biologicheskikh zhidkostyakh bol'nykh s khronicheskoy obstruktivnoy bolezn'yu legkikh [The content of soluble CD95 antigen and CD95 + mononuclear cells in biological fluids of patients with chronic obstructive pulmonary disease]. Klin. lab. diagnost. 2009;3:22-3. (in Russian).

Stepanov YuM, Mokhamed A. Morfologicheskaya struktura slizistoy obolochki pishchevoda u bol'nykh s erozivnoy i neerozivnoy gastroezofageal'noy reflyuksnoy bolezn'yu, refrakternoy k antisekretornoy terapii [Morphological structure of the esophagus mucosa in patients with erosive and non-erosive gastroesophageal reflux disease refractory to antisecretory therapy. Suchas. hastroenterol. 2010;3:25-30. (in Russian).

Barinov EF, Sulaieva OM, Kondratenko PH. Faktory zakhystu slyzovoi obolonky shlunka ta dvanadtsiatypaloi kyshky [Factors for the protection of the mucous membrane of the stomach and duodenum]. Suchas. hastroenterol. 2011;6:116-23. (in Ukrainian).

Fediv OI. Vplyv «Vobenzymu» na deiaki pokaznyky okysniuval'no-protyoksydantnoho homeostazu ta morfofunktsional'nyi stan erytrotsytiv u khvorykh na vyrazkovu khvorobu pokhyloho ta starechoho viku [Influence of "Vobenzim" on some indicators of oxidative-antioxidant homeostasis and morphofunctional state of erythrocytes in patients with ulcerous disease of the elderly and aged]. Likar. sprava. Vrach. delo. 2000;7-8:80-4. (in Ukrainian).

Brown SB, Savil J. Phagocytosis triggers macrophage release of Fas ligand and induces apoptosis of bystander leukocytes. J. Immunol. 2009;162:480-85.

Tipnis NA, Rhee PL, Mittal RK. Distensionduring gastroesophageal reflux: effects of acid of inhibition and correlation with symptoms. Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol. 2007;293(2):G469-74.

Tytgat G. The value of esophageal histology in the diagnosis of gastroesophageal reflux disease in patients with heartburn and normal endoscopy. Cur. Gastroenterol. Rep. 2008;10(3):231-34.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Yu. V. Kohaniuk, O. I. Fediv, I. S. Davydenko

Технічний редактор журналу, Кривецький І.В., 2019