DOI: https://doi.org/10.24061/116102

Клініко-патогенетичні особливості перебігу генералізованого пародонтиту під впливом зинаксину

S. S. Romanyshyn, V. I. Gereluk, O. P. Kobryn, N. I. Kukurudz, L. I. Kurbatova, N. M. Pavelko, G. S. Kropelnitska

Анотація


У результаті проведеного комплексного клінічно-лабораторного дослідження встановлена патогенетична роль дисбалансу цитокінів у формуванні патологічного процесу в тканинах пародонта. Кореляційний аналіз вмісту цитокінів у ясенній та ротовій рідинах хворих на генералізований пародонтит (ГП) і даних клінічних показників стану тканин пародонта показав, що між прозапальними цитокінами і клінічними показниками існує сильний прямий зв’язок.


Ключові слова


генералізований пародонтит; цитокіни; ясенна рідина; ротова рідина; зинаксин

Повний текст:

PDF

Посилання


Goncharuk LV, Kosenko KN, Goncharuk SF. Vzaimosvyaz' vospalitel'nykh zabolevaniy parodonta i somaticheskoy patologii [Interrelation of inflammatory periodontal diseases and somatic pathology]. Sovremen. stomatol. 2011;1:37-40. (in Russian).

Mel'nychuk HM. Zminy v tsytokinovomu spektri syrovatky krovi na foni kompleksnoho likuvannia heneralizovanoho parodontytu iz zastosuvanniam spiruliny [Changes in the serum cytokine spectrum on the background of complex treatment of generalized periodontitis with the use of spirulina]. Nov. stomatol. 2011;1:48-52. (in Ukrainian).

Riabokon' IeM, Khudiakova MB, Cherepins'ka IuA. Vmist IL-1 u rotovii ridyni khvoroho na heneralizovanyi parodontyt khronichnoho perebihu I-II stupenia pry mistsevomu medykamentoznomu likuvanni lizosomal'nym kvertsytyn-letsytynovym kompleksom [Content of IL-1 inthe oral liquid of a patient with generalized periodontitis of chronic course of І-ІІ degree with local drug treatment with lysosomal quercetin-lecithin complex]. Stomatolohiia. 2010;2:55-7. (in Ukrainian).

Sidel'nikova LF, Kolenko YuG, Revenok BA. Nesteroidnye protivovospalitel'nye preparaty: novye gorizonty protivovospalitel'noy terapii v stomatologii [Nonsteroidal anti-inflammatory drugs: new horizons of anti-inflammatory therapy in dentistry]. Sovremen. stomatol. 2011;4:8-11. (in Russian).

Anovazzi G, Kim YJ, Viana AC. Polymorphisms and haplotypes in the interleukin-4 gene are associated with chronic periodontitis in a Brazilian population. J. Periodontol. 2010;3:392-402.

Scott DA, Krauss J. Neutrophils in periodontal inflammation. Front Oral Biol. 2012;15:56-83.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 S. S. Romanyshyn, V. I. Gereluk, O. P. Kobryn, N. I. Kukurudz, L. I. Kurbatova, N. M. Pavelko, G. S. Kropelnitska

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018