DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXI.1.81.2017.24

Стан кардіоваскулярних порушень та їх корекція у хворих на хронічне легеневе серце

V. N. Pogorelov, V. V. Brek, N. D. Telegina, E. P. Maslova, N. A. Lisitskaya

Анотація


Сорок п’ять хворих на хронічне легеневе серце зі стабільною стенокардією отримували комплексну терапію, а 19 хворих додатково отримували мельдоній + γ-бутиробетаїн дигідрат (основна група). Досліджували динаміку рівнів оксиду азоту, цитокінів, ендотеліну-1, тромбоцитарно-судинного гемостазу, а також показники гемодинаміки. Після лікування відзначалося зменшення частоти серцевих скорочень, поліпшення клінічних проявів захворювання, що супроводжувалося зниженням рівня ендотеліну-1, інтерлейкіну-1b, фактора некрозу пухлини, агрегаційної здатності тромбоцитів, підвищенням рівня оксиду азоту та зниженням тиску в легеневій артерії і підвищенням відсотка фракції викиду. Отримана позитивна лабораторно-клінічна динаміка була більш виражена в основній групі, ніж у групі порівняння.


Ключові слова


хронічне легеневе серце зі стабільною стенокардією; відновлення ендотелію судин; мельдоній + γ-бутиробетаїн дигідрат

Повний текст:

PDF

Посилання


Berezin AE, Lisovaya OA. Vaskulyarnyy endotelial'nyy factor rosta-1 kak prediktor neblagopriyatnykh kardiovaskulyarnykh sobytiy u patsientov s gipertonicheskoy bolezn'yu III stadii. Rezul'taty odnogodichnogo nablyudeniya. Chast' I [Vascular endothelial growth factor-1 as a predictor of adverse cardiovascular events in patients with stage III hypertension. Results of a one-year observation. Part I]. Mezhdunar. nevrol. zh. 2014;1:61-7. (in Russian).

Biletskiy SV. Endotelial'naya disfunktsiya i patologiya serdechno-sosudistoy sistemy [Endothelial dysfunction and cardiovascular pathology]. Vnutr. med. 2008;2:36-1. (in Russian).

Koval'ova ON, Demydenko HV, Horbach TV. Diahnostyka endotelial'noi funktsii – otsinka vazoaktyvnoho pulu oksydu azotu. Kharkiv: KhNMU; 2007. 16 p. (in Ukrainian).

Kalvin'sh IYa. Mildronat – mekhanizm deystviya i perspektivy ego primeneniya [Mildronate - mechanism of action and prospects for its use]. Riga; 2002. 39 p. (in Russian).

Latohuz IK, Pohorielov VM, Zhukov VI. Osoblyvosti, mekhanizmy ta chynnyky syndromu vzaiemnoho uskladnennia, scho obumovliuiut' kardiopul'monal'nu patolohiiu [Features, mechanisms and factors of the syndrome of mutual complication, which cause cardiopulmonary pathology]. Buk. med. visnyk. 2003;7(2):157-63. (in Ukrainian).

Kuznetsova SM, editors. Novye vozmozhnosti antiishemicheskoy terapii i vosstanovleniya funktsii endoteliya: materialy XVII Mezhdunarodnoy konferentsii [«Ot patofiziologii k ratsional'noy terapii v nevrologi»] (g. Truskavets, 5 aprelya 2015 g.) [New possibilities of anti-ischemic therapy and restoration of endothelial function: materials of the XVII International Conference ["From Pathophysiology to Rational Therapy to Neurology"] (Truskavets, 5 April 2015)]. Truskavets; 2015. 37 p. (in Russian).

Pogorelov VN, Latoguz IK. Antianginal'nyy i antiishemicheskiy effekty mildronata u bol'nykh s kardiopul'monal'noy patologiey [Antianginal and antiischemic effects of mildronate in patients with cardiopulmonary pathology]. Klin. ta eksperym. patol. IV natsional'nyi konhres patofiziolohiv Ukrainy z mizhnarodnoiu uchastiu. Chernivtsi; 2004;3(2):506-9. (in Russian).

Rasputin LV. Komorbidnist' nespetsyfichnykh zakhvoriuvan' orhaniv dykhannia ta sertsevo-sudynnoi systemy v praktytsi likaria [Comorbidity of nonspecific diseases of the respiratory and cardiovascular system in the practice of a doctor]. Ukr. pul'monol. zh. 2011;4:25-7. (in Ukrainian).

Fushtei IM, Hura EIu. Zv’iazok remodeliuvannia miokarda livoho shlunochka ta endotelial'noi funktsii u khvorykh na hipertonichnu khvorobu v poiednanni z tsukrovym diabetom 2-ho typu [Linkage of left ventricular myocardial remodeling and endothelial function in patients with hypertension in combination with diabetes mellitus 2nd type]. Visn. nauk. doslidzhen'. 2015;2:7-12. (in Ukrainian).

Testa U, Pannitteri G, Condorelli GL. Vascular endothelial growth factors in cardiovascular medicine. J. Cardiovasc Med. 2008;9:1190-221.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 V. N. Pogorelov, V. V. Brek, N. D. Telegina, E. P. Maslova, N. A. Lisitskaya

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018