DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXIII.3.91.2019.73

Нейроендокринна система легень: сучасний стан та перспективи подальших досліджень (огляд літератури)

S. S. Popko, V. M. Evtushenko, V. K. Syrtsov

Анотація


Огляд літератури присвячений сучасному стану вивчення гістотопографії, ультраструктурної організації нейроендокриноцитів легень та їх ролі в пренатальному та постнатальному періодах онтогенезу.
Мета роботи — проаналізувати морфофункціональні та гістотопографічні особливості нейроендокринної системи легень для з’ясування їх участі в розвитку захворювань дихальної системи в пренатальному і постнатальному періодах онтогенезу.
Висновки. Стратегічне розташування нейроепітеліальних тілець з апікальними частинами клітин, які виступають у просвіт у ділянці біфуркації трахеї, та їх аферентно-еферентна іннервація доводять той факт, що ці структури забезпечують внутрішньолегеневу хеморецепторну систему, яка точно регулює баланс між вентиляцією і перфузією. У пренатальному онтогенезі NEBs (neuroepithelial bodies — нейроепітеліальні тільця) сприяють нормальному розвитку легень плода. Ще недостатньо досліджена участь нейроендокриноцитів легень у процесах регенерації та канцерогенезі в дорослому віці.


Ключові слова


нейроендокринні клітини; нейроепітеліальні тільця; легені; електронномікроскопічне дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Poslavs'ka OV. Osoblyvosti imunohistokhimichnoi diahnostyky neiroendokrynnykh pukhlyn [Features of immunohistochemical diagnostics of neuroendocrine tumors]. Morphologia. 2015;9(4):66-71. (in Ukrainian).

Blinova SA. Soderzhanie endokrinnykh kletok APUD-sistemy legkikh pri rake etogo organa [The content of endocrine cells of the APUD-system of the lung in cancer of this organ]. Arkhiv patologii. 1998;9:46-50. (in Russian).

Bodnar LV, Kuryk OH, Andrieiev MD. APUD-systema leheniv [APUD-system of lungs]. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2006;10(1):88-93. (in Ukrainian).

Evsyukova EV. Neyroendokrinnaya sistema legkikh cheloveka [Neuroendocrine system of human lungs]. Fiziologiya cheloveka. 2006;32(4):121-30. (in Russian).

Kvetnoy IM, Yuzhakov VV. Diffuznaya endokrinnaya sistema. Rukovodstvo po gistologii [Diffuse endocrine system. Manual on histology]. SPb.: Spets Lit; 2011;2:509-41. (in Russian).

Kalashnyk SV, Byrka VS. Strukturno-funktsional'na orhanizatsiia apud-systemy orhaniv dykhannia [Structural and functional organization of the apud-system of respiratory organs]. Naukovyi visnyk L'vivs'koho natsional'noho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. Gzhyts'koho. 2014;16(2.2):135-45. (in Ukrainian).

Sukhodolo IV, Gereng EA. Strukturno-funktsional'naya organizatsiya kletok diffuznoy endokrinnoy sistemy v dykhatel'nykh putyakh v norme i pri patologii [Structural and functional organization of cells of the diffuse endocrine system in the respiratory tract in normal and pathological conditions]. Byulleten' sibirskoy meditsiny. 2008;1:71-5. (in Russian).

Andreev VG, Efimenko NA, Chernekhovskaya NE, Galaeva EV. Soderzhanie serotonina v endokrinnykh kletkakh slizistoy obolochki bronkhov i zheludka pri KhOBL [Serotonin content in the endocrine cells of the mucous membrane of the bronchi and stomach in COPD]. Voenno-meditsinskiy zhurnal. 2001;11:26-9. (in Russian).

Kozlova IV, Osadchuk MA, Kvetnoy IM, Popuchiev VV. Apudotsity i tuchnye kletki pri khronicheskikh vospalitel'nykh zabolevaniyakh legkikh: kliniko-morfologicheskie sopostavleniya [Apudocytes and mast cells in chronic inflammatory lung diseases: clinical and morphological comparisons]. Terapevticheskiy arkhiv. 2000;72(2):32-5. (in Russian).

Blinova SA. Neyroepitelial'nye tel'tsa v legkikh i ikh otnosheniya k APUD-sisteme [Neuroepithelial bodies in the lungs and their relationship to APUD system]. APUD-system: achievements and perspectives of studying in oncology and pathology. Obninsk; 1988. 106-109. (in Russian).

Fletcher CD. Diagnostic histopathology of tumors. 4th ed. PA: Elsevier; 2013. 1148 p.

Wong HH, Chu P. Immunohistochemical features of the gastrointestinal tract tumors. J Gastrointest Oncol. 2012;3(3):262-84.

Adams MS, Bronner-Fraser M. The role of neural crest cells in the endocrine system. Endocr Pathol. 2009;20(2):92-100.

Andrew A, Rawdon BB. The embryonic origin of connective tissue mast cells. J Anat. 1987;150:219-27.

Barnes PJ. Neuropeptides in the lung: localization, function and pathophysiologic implications. J Allergy Clin Immunol. 1987;79(2):285-95.

Brouns I, Van Genechten J, Hayashi H, Gajda M, Gomi T, Burnstock G, et al. Dual sensory innervation of pulmonary neuroepithelial bodies. Am J Respir Cell Mol Biol. 2003;28(3):275-85.

Cutz E. Introduction to pulmonary neuroendocrine cell system, structure-function correlations. Microsc Res Tech. 1997;37(1):1-3.

Erspamer V, Melchiorri P. Active polypeptides of the amphibian skin and their synthetic analogues. PAC. 1973;35(4):463-94.

Evsyukova II. Formation of diffuse neuroendocrine system in human ontogenesis. J Evol Biochem Phys. 2006;42(1):1-10.

Ito T, Udaka N, Okudela K, Yazawa T, Kitamura H. Mechanisms of neuroendocrine differentiation in pulmonary neuroendocrine cells and small cell carcinoma. Endocr Pathol. 2003;14(2):133-9.

Lauweryns GM, Van Ranst L, Lloyd RV, O’Connor DT. Chromogranin in bronchopulmonary neuroendocrine cells. Immunocytochemical detection in human, monkey and pig respiratory mucosa. J Histochem Cytochem. 1987;35(1):113-8.

Van Lommel A. Pulmonary neuroendocrine cells (PNEC) and neuroepithelial bodies (NEB): chemoreceptors and regulators of lung development. Paediatr Respir Rev. 2001;2(2):171-6.

Naruse H, Gomi T, Kimura A, Adriaensen D, Timmermans JP. Structure of the respiratory tract of the red-bellied newt Cynops pyrrhogaster, with reference to serotonin-positive neuroepithelial endocrine cells. Anat Sci Int. 2005;80(2):97-104.

Nasyrova DI, Sapronova AYa, Balbashev AV, Kudrin VS, Klodt PM, Raevskii KS, et al. Development of central and peripheral serotonin-producing systems in rats in ontogenesis. J Evol Biochem Phys. 2009;45(1):78-85.

Seldeslaqh KA, Lauweryns JM. NCAM expression in the pulmonary neural and diffuse neuroendocrine cell system. Microsc Res Tech. 1997;37(1):69-76.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 S. S. Popko, V. M. Evtushenko, V. K. Syrtsov

Технічний редактор журналу, Кривецький І.В., 2019