DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXIII.3.91.2019.76

Застосування методу кооперативних груп при вивченні предмета «дитяча терапевтична стоматологія» на IV курсі стоматологічного факультету Івано-Франківського національного медичного університету

V. V. Аvаkоv

Анотація


Мета роботи — підвищити ефективність навчального процесу шляхом застосування одного з методів інтерактивної форми навчання під час проведення практичного заняття дитячої терапевтичної стоматології на IV курсі стоматологічного факультету.
Матеріал і методи. Впровадження в навчальний процес методу кооперативних груп, як інтерактивну форму навчання, з метою покращення засвоєння навчального матеріалу з предмета „дитяча терапевтична стоматологія” на IV курсі стоматологічного факультету Івано-Франківського національного медичного університету (ІФНМУ).
Результати. У статті висвітлені сучасні підходи до організації проведення практичних занять із предмета «дитяча терапевтична стоматологія». З метою поліпшення засвоєння матеріалу та розвитку клінічного мислення нами запропоновано до використання такий метод інтерактивного навчання, як метод кооперативних груп, на практичному занятті, що триває 4 академічні години. Група отримує конкретну задачу, наприклад, провести диференційну діагностику карієсу та пульпіту, гострих форм пульпітів та періодонтитів, хронічних форм пульпітів та періодонтитів чи хронічних форм періодонтитів між собою. Окрім доповіді у своїй групі, студенти повинні брати участь у доповідях інших груп — доповнювати, виявляти помилки, ставити запитання, обговорювати можливі альтернативи діагностичних тестів з обґрунтуванням їх доцільності в даному клінічному випадку. Результати використання технології інтерактивного навчання методом кооперативних груп на кафедрі дитячої стоматології для вивчення предмета «дитяча терапевтична стоматологія» на ІV курсі стоматологічного факультету ІФНМУ показали підвищення мотивації студента до повторення навчального матеріалу, його вивчення та поглибленого аналізу. Така педагогічна методика підвищує рівень володіння матеріалом вивчених тем, формує у студента вміння спілкуватися та працювати колективно, коректно формулювати запитання до колег чи робити їм зауваження.
Висновки. Отже, правильна організація та проведення практичних занять з дитячої терапевтичної стоматології дозволяє підвищити ефективність навчального процесу на стоматологічному факультеті, а використання різних технологій кооперативного навчання в процесі підготовки майбутніх лікарів‑стоматологів є доцільним.


Ключові слова


дитяча терапевтична стоматологія; метод кооперативних груп

Повний текст:

PDF

Посилання


Herasymchuk MR. Mistse motyvatsii u protsesi navchannia v osobovo-profesiinomu rozvytku maibutnikh likariv [Place of motivation in the process of studying in a person-professional development of future physicians]. Tavricheskiy mediko-biologicheskiy vestnik. 2013;16(1):62-4. (in Ukrainian).

Baida MV. Mozhlyvosti vykorystannia tekhnolohii kooperatyvnoho navchannia v protsesi pidhotovky maibutn'oho vchytelia [Possibilities of Using Cooperative Learning Technologies in the process of preparing a future teacher]. Collection of scientific works of the II International scientific-practical conference "Priority directions of teacher training a foreign language in the context of the requirements of the Bologna Process ". 2009. 233-35 p. (in Ukrainian).

Voron M. Metodychna robota v umovakh kooperatyvnoho navchannia [Methodical work in the conditions of cooperative training] [Internet]. Available from: http://osvita-ua.net/school/technol/1501. (in Ukrainian).

Babenko AD. Zastosuvannia interaktyvnoi formy navchannia u vyhliadi metodu kooperatyvnykh hrup pid chas vyvchennia predmeta «ortodontiia» na IV kursi stomatolohichnoho fakul'tetu v ramkakh kredytno-modul'noi systemy [Application of an interactive form of training in the form of a method cooperative groups during the study of the subject "orthodontics" in the 4th year Dental Faculty within the framework of the credit-module system]. Arkhiv klinichnoi medytsyny. 2015;2:71-3. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 V. V. Аvаkоv

Технічний редактор журналу, Кривецький І.В., 2019