DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXIII.3.91.2019.78

Самоосвіта як невід'ємна складова безперервного професійного розвитку лікаря-стоматолога

O. Nemesh, Z. Honta, I. Shylivskyi

Анотація


Мета роботи — вказати на важливість систематичної самоосвітньої роботи в процесі безперервного підвищення професійної компетентності лікаря-стоматолога.
У роботі обговорюються актуальні питання сучасної післядипломної освіти лікарів‑стоматологів: самоосвіта та безперервний професійний розвиток. Розглядаються різні аспекти самоосвіти лікаря, що є важливою складовою частиною післядипломного навчання протягом усієї професійної діяльності, а також визначено мету та основні форми самоосвіти лікаря-стоматолога.
Висновки. Сучасні вимоги до лікаря-стоматолога на перше місце ставлять систематичну самостійну роботу в удосконаленні теоретичних знань і практичних вмінь. Саме тому, безперервний процес самоосвіти та поглиблення вмінь лікаря-стоматолога в умовах стрімкого прогресу новітніх медичних технологій є запорукою його високої професійної компетентності в діагностиці та лікуванні стоматологічних захворювань.


Ключові слова


лікар-стоматолог; самоосвіта; безперервний професійний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro zatverdzhennia Polozhennia pro systemu bezperervnoho profesiinoho rozvytku fakhivtsiv u sferi okhorony zdorov’ia. Postanova KMU № 302. 2018 Ber. 28 [About the approval of the Provision on the system of continuous professional development of specialists in the field of health care. CMU Resolution No. 302. 2018 Mar 28]. Available from: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2018-%D0%BF. (in Ukrainian).

Myronova HA. Pidvyschennia kvalifikatsii likariv – khto komu rezhyser? [Improving the skills of doctors - who is the director?]. Vashe zdorov’ia. 2018;39-40:20-1. (in Ukrainian).

Hrebenyk MV, MasykOM, Boiarchuk OR. Atestatsiia likariv: aktsent na bezperervnist' samoosvity [Attestation of doctors: emphasis on continuity of self-education]. Medychna osvita. 2012;1:120-23. (in Ukrainian).

Vedenko BH, Mel'nyk VA. Samostiine udoskonalennia likariv – vazhlyvyi krok u pidvyschenni yikh kvalifikatsii [Self-improvement of doctors is important step in improving their qualifications]. Novosti meditsini i farmatsii. 2011;20:18-9. (in Ukrainian).

Marushko RV, Marushko KR. Analiz mezhdunarodnogo opyta akkreditatsii nepreryvnogo professional'nogo razvitiya meditsinskikh rabotnikov [Analysis of international accreditation experience continuous professional development of medical professionals]. Sovremennaya pediatriya. 2018;1:20-8. (in Russian).

Dobrovol's'ka AM. Formuvannia v maibutnikh likariv i provizoriv hotovnosti do samoosvity v mezhakh rozroblenoi modeli [Formation of future physicians and pharmacists of readiness to self-education within the developed model]. Nauka i osvita. 2016;10:138-49. (in Ukrainian).

Hlushko LV, Symchyn KhS, Fedorov SV, Rudnyk VT, Kozlova IV, Havrysh TYu, et al. Bezperervna osvita yak odyn z priorytetnykh metodiv pisliadyplomnoho navchannia: perspektyvy i problemy vprovadzhennia u simeinii medytsyni [Continuing education as one of the priority methods of postgraduate education: perspectives and problems of introduction in family medicine]. Semeynaya meditsina. 2017;2:18-9. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 O. Nemesh, Z. Honta, I. Shylivskyi

Технічний редактор журналу, Кривецький І.В., 2019