DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXIII.3.91.2019.80

Інновацiйнi методики викладання ресурсознавства лiкарських рослин

O. I. Smetaniuk, O. M. Goroshko

Анотація


З метою оптимiзацiї освiтньої дiяльностi одним iз напрямкiв є використання iнновацiйних технологiй, якi дозволяють студентам ефективно використовувати навчально-методичну лiтературу та наочні матерiали.
Мета роботи — вивчення ефективностi удосконалення навчального процесу з використанням контекстного навчання, як одного з видiв iнновацiйних методiв.
Матеріал і методи. Впровадження у навчальний процес практично-орієнтованих методів викладання предмета «Ресурсознавство лiкарських рослин» серед студентів V курсу фармацевтичного факультету.
Результати. У роботi відображені особливостi використання iнновацiйних технологiй у закладi вищої освіти, які базуються на методi проектiв. Визначенi їх переваги при оцiнюваннi студентiв та перспективи даних методiв у досягненнi основної мети закладу вищої освіти — формування фахiвця як конкурентоспроможної особистостi.
Висновок. Впровадження методу проектiв у навчальному процесi актуалiзує комунiкативнi навички та вмiння студента користуватися дослiдницькими методами i, як наслiдок, посилення iндивiдуалiзацiї процесу навчання, надання максимальних можливостей для самореалiзацiї студента.


Ключові слова


заклад вищої освіти; iнновацiйнi технологiї навчання; ресурсознавство лiкарських рослин

Повний текст:

PDF

Посилання


Koshechko N. Innovatsiini osvitni tekhnolohii navchannia ta vykladannia u vyschii shkoli [Innovative educational technologies for teaching and teaching at a high school]. Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Pedahohika. 2015;1:35-8. (in Ukrainian).

Dubaseniuk OA. Innovatsiini navchal'ni tekhnolohii – osnova modernizatsii universytets'koi osvity. Osvitni innovatsiini tekhnolohii u protsesi vykladannia navchal'nykh dystsyplin [Innovative educational technologies are the basis for the modernization of university education. Educational Innovative Technologies in the Process of Teaching of Educational Disciplines]. Zb. nauk.-metod prats'. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU; 2004. 3-14 p. (in Ukrainian).

Trzhetsyns'kyi SD, Dolia VS, DenysenkoOM, Mozul' VI, Holovkin VV, Odyntsova VM, et al. Resursoznavstvo [Resource Studies]. Zaporozhye: ZDMU; 2015. 144 p. (in Ukrainian).

Kyslychenko VS, Lenchyk LV, Novosel OM, Kuznietsova VYu, Hur’ieva IH, Burda HYe, et al. Resursoznavstvo likars'kykh roslyn [Resource-learning medicinal plants]. Kharkiv: Vyd-vo NFaU; 2015. 136 p. (in Ukrainian).

Huzii NV. Tekhnolohiia kontekstnoho navchannia v orhanizatsii dydaskalohichnoi pidhotovky studentiv u vyschii pedahohichnii shkoli [Contextual teaching technology in the organization of dascalogical training of students at a higher pedagogical school]. Vyscha osvita Ukrainy. Tematychnyi vypusk “Pedahohika vyschoi shkoly: metodolohiia, teoriia, tekhnolohii”. 2012;1(3):363-70. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 O. I. Smetaniuk, O. M. Goroshko

Технічний редактор журналу, Кривецький І.В., 2019