DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXIV.1.93.2020.27

Динаміка рівнів тривожності, депресії, алекситимії та нейротизму у студентів залежно від курсу навчання

O. S. Yurtsenyuk

Анотація


У статті проаналізовано динаміку рівнів тривожності, депресії, алекситимії та нейротизму у студентів вищих навчальних закладів залежно від курсу навчання.

Мета дослідження — визначити динаміку рівнів тривожності, депресії, алекситимії та нейротизму у студентів.

Матеріал і методи. Аналізували результати обстеження 1235 студентів. Застосовані методи: клінічний, клініко-психопатологічний, клініко-епідеміологічний, клініко-анамнестичний, експериментально-психологічний та статистичний.

Результати. Встановлено, що у студентів ІV курсу найбільше підвищився рівень особистісної тривожності (40,00%), рівень депресії (13,82%) та рівень нейротизму (7,64%) порівняно зі студентами інших курсів. Рівень алекситимії найбільше зростав у студентів ІІІ курсу (25,85%). Погіршення рівня ситуативної тривоги найбільше притаманне студентам ІІ курсу навчання (32,56%).

Висновки. Встановлено, що у студентів найбільш чутливими показниками ефективності лікування непсихотичних психічних розладів виявилися рівень ситуативної тривожності, алекситимії та депресії.


Ключові слова


непсихотичні психічні розлади; депресія; тривожність; алекситимія; нейротизм; студенти

Повний текст:

PDF

Посилання


Ryabtseva VM. Otnoshenie k bolezni i strategii sovladaniya pri nepsikhoticheskikh rasstroystvakh yunosheskogo vozrasta [Attitude to the disease and coping strategies for nonpsychotic disorders of adolescence]. Psikhiatriya. 2016;71:79-80. (in Russian).

Khaustova OO. Biopsykhosotsial'na model': maibutnie psykhiatrii (za materialamy 21-ho Mizhnarodnoho konhresu z sotsial'noi psykhiatrii) [The biopsychosocial model: the future of psychiatry (based on materials from the 21st International Congress on Social Psychiatry)]. Arkhiv psykhiatrii. 2013;19(3):144-45. (in Ukrainian).

Reshetova TV, Gerasimova AV, Reshetov AV. Depressiya v obshchey vrachebnoy praktike: mediko-sotsial'nye osobennosti sovremennogo bol'nogo i kognitivnosberegayushchaya terapiya [Depression in general medical practice: medical and social characteristics of a modern patient and cognitive-saving therapy]. Psikhiatriya i psikhofarmakoterapiya im. P.B. Gannushkina. 2017;4:22-9. (in Russian).

Loginov IP, Solodkaya EV, Savin SZ. Sovremennye predstavleniya ob etnicheskikh osobennostyakh nepsikhoticheskikh depressivnykh rasstroystvakh v podrostkovom vozraste (transkul'tural'noe issledovanie) [Current views on the ethnic characteristics of nonpsychotic depressive disorders in adolescence (transcultural study)]. Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel'skiy zhurnal. 2017;4-3:162-5. (in Russian).

Malkina-Pykh IG. Psikhosomatika [Psychosomatics]. Moscow: Eksmo; 2008. 1024 p. (in Russian).

Aleksandrovskiy YuA. Pogranichnye psikhicheskie rasstroystva [Borderline Mental Disorders]. Moscow: Meditsina; 2000. 496 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 O. S. Yurtsenyuk

Технічний редактор журналу, Кривецький І.В., 2019