Том 19, № 4 (76) (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ КИСЛОТНОСТИ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОКИНЕТИКОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ НЕАТРОФИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ PDF
А.А. Авраменко
ОЦІНКА УЛЬТРАЗВУКОВИХ ТА МОРФОЛОГІЧНИХ МАРКЕРІВ ПОРУШЕНЬ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ ВАГІТНОСТІ, УСКЛАДНЕНОЇ МАЛОВОДДЯМ PDF
І.О. Басюга, В.М. Костюк
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ТА КЛІНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТЯЖКОСТІ СТАНУ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ТРАНЗИТОРНИМИ ІШЕМІЧНИМИ АТАКАМИ ТА В РІЗНІ ПЕРІОДИ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ PDF
Г.В. Безсмертна, Ю.О. Безсмертний
ОТОТОКСИЧНІ ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ ВІД ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА МЕТОДИ ЇХ ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ PDF
О.Є. Бєгоулєв
ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ГОСПІТАЛІЗАЦІЙ АЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАНІСТЮ ТА ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ PDF
К.О. Бобкович, Т.О. Ілащук, Н.М. Малкович
ОКИСНЮВАЛЬНИЙ ГОМЕОСТАЗ ТА РІВНІ АТЕРОГЕННОСТІ НА ЕТАПАХ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНІВ PDF
Л.В. Бондаренко
ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД МІКРОБІОТИ ВМІСТУ ПОРОЖНИНИ ПІХВИ ДІВЧАТ ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ PDF
О.В. Бочкарьова
СТАН ДЕЯКИХ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ, ДЕСТРУКТИВНИЙ ТРИХОФІТНИЙ ОНІХОМІКОЗ, АСОЦІЙОВАНИЙ ІЗ ВРОСЛИМ НІГТЕМ PDF
А.Р. Вергун, З.М. Кіт, О.М. Вергун
ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ СПЕКТРІВ АНТИБІОТИКОЧУТЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ ІЗОЛЯТІВ ESCHERICHIA COLI ПІСЛЯ ДОВГОСТРОКОВОГО ЗБЕРІГАННЯ PDF
Ю.В. Войда
РОЛЬ М1-ХОЛІНОРЕЦЕПТОРІВ АСОЦІАТИВНОЇ КОРИ ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ У ВПЛИВІ НА АВТОНОМНУ РЕГУЛЯЦІЮ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ЗА УМОВ ЗНИЖЕНОГО АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ PDF
Н.М. Волкова
СТАН ПРО- І АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМ КРОВІ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОЛІ- ТА КОМОРБІДНОСТІ У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ PDF
Л.О. Волошина
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛАКТОБАКТЕРИНУ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ПОРУШЕНОГО ЯКІСНОГО І КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ МІКРОФЛОРИ ТОВСТОЇ КИШКИ БІЛИХ ЩУРІВ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ 20-ДЕННОЇ АПЛІКАЦІЇ НА ШКІРУ ІТАКОНОВОЇ КИСЛОТИ, ТА ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ЗА УМОВ ДІЇ ТАКОНОВОЇ КИСЛОТИ PDF
Г.П. Гаморак
ДИСФУНКЦІЯ ЕНДОТЕЛІЮ ПРИ ШЛУНКОВО-СТРАВОХІДНОМУ РЕФЛЮКСІ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ PDF
І.В. Дудка
МОРФОМЕТРИЧНЕ ПОРІВНЯННЯ ГЛИБИНИ ШЛУНКОВИХ ЯМОК ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ РЕЗЕКЦІЇ ШЛУНКА PDF
П.В. Жорняк
ХВОРОБОМОДИФІКУЮЧЕ ЛІКУВАННЯ ОСТЕОАРТРОЗУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ СУПУТНІМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ PDF
Л.В. Журавльова, М.О. Олійник
ВПЛИВ СТРУМУ ВИСОКОЇ ЧАСТОТИ LIGA SURE НА СТРУКТУРУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ВУЗЛОВОМУ ЗОБІ PDF
Т.В. Єрмакова
ЕХОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМБРІОНА У ВАГІТНИХ З ПЛАЦЕНТАРНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ PDF
І.В. Каліновська
ДИНАМІКА ВЕГЕТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ХВОРИХ НА РЕФРАКТЕРНУ АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ ВИКОРИСТАНОГО ЛІКУВАННЯ PDF
Ю.І. Карпенко, Сабер Гармазі
ІМУНОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ НЕКАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ НА ТЛІ ГЕЛІКОБАКТЕРІОЗУ ЗАЛЕЖНО ВІД ДИСБІОЗУ КИШЕЧНИКУ PDF
К.М. Компанієць
ВПЛИВ ТРИВОГИ ТА ДЕПРЕСІЇ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ СЕРЦЕВО-СУДИННОЮ ПАТОЛОГІЄЮ PDF
В.М. Корнацький, Д.М. Мороз
ЕФЕКТИВНІСТЬ І ПЕРЕНОСИМІСТЬ СТАНДАРТНОГО РЕЖИМУ ХІМІОТЕРАПІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ У ПОЄДНАННІ З ВІРУСНИМИ ГЕПАТИТАМИ В І С PDF
М.М. Корчинська
ГІПОГРЕЛІНЕМІЯ – ДОПОМІЖНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ МАРКЕР ПОРУШЕННЯ МОТОРНО-ЕВАКУАТОРНОЇ ФУНКЦІЇ ШЛУНКА У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ PDF
І.О. Костіцька
АНАТОМІЧНІ ВАРІАНТИ БУДОВИ НОСОВОЇ ПОРОЖНИНИ І НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ СИНУСИТИ PDF
С.А. Левицька
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОКЛЮЗІЙНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ ЗУБНИХ РЯДІВ У ПАЦІЄНТІВ З ПАТОЛОГІЧНОЮ РУХОМІСТЮ ЗУБІВ НА ТЛІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА PDF
Н.В. Лисейко, Д.К. Гуща, В.О. Шевчук
ЗМІНИ ОПТИЧНИХ ТА ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛАЗМИ ВЕНОЗНОЇ КРОВІ ПРИ РІЗНИХ ФОРМАХ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ PDF
В.В. Максим’юк
СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ ИЗОЛИРОВАННЫМ ХИМИОРЕЗИСТЕНТНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В СОЧЕТАНИИ С ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С PDF
Н.А. Мацегора, С.А. Полякова
ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРІВ ПАТОГЕННОСТІ ТА ЗДАТНОСТІ ДО БІОПЛІВКОУТВОРЕННЯ В ЕНТЕРОКОКІВ, ВИДІЛЕНИХ ВІД ХВОРИХ НА УРОЛОГІЧНУ ПАТОЛОГІЮ PDF
Л.Г. Мироненко, О.Г. Перетятко, Ю.А. Ягнюк, Р.В. Куцик
ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АРТЕРІОСКЛЕРОЗУ МЕНКЕБЕРГА ПРИ СИНДРОМІ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ PDF
І.Я. Михалойко, О.Г. Попадинець, Р.В. Сабадош
ПРИХИЛЬНІСТЬ ДО ПОДВІЙНОЇ АНТИТРОМБОЦИТАРНОЇ ТЕРАПІЇ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ГОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМУ: РЕАЛІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
Ю.М. Мостовой, Л.В. Распутіна, Д.В. Діденко
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ЗУБНОГО РЯДУ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ДВОБІЧНИМИ ПРИРОДЖЕНИМИ НАСКРІЗНИМИ НЕЗРОЩЕННЯМИ ВЕРХНЬОЇ ГУБИ ТА ПІДНЕБІННЯ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ВТРУЧАНЬ PDF
А.Ю. Олійник
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДЕФІЦИТУ ВІТАМІНУ D ТА АВТОІМУННОЇ ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ PDF
І.В. Паньків
КОРЕКЦІЯ ПСИХОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ У ЖІНОК З ПЕРЕДМЕНСТРУАЛЬНИМ СИНДРОМОМ PDF
Л.В. Пахаренко
ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОТЕОЛІТИЧНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ БІЛКІВ У ВОЛОЗІ ПЕРЕДНЬОЇ КАМЕРИ ОКА ПРИ ПОДВІЙНОМУ ПРОНИКНОМУ ПОРАНЕННІ СКЛЕРИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ: ВПЛИВ ЕЙКОЗАНОЇДІВ ТА БЛОКАТОРІВ ЇХ СИНТЕЗУ PDF
Я.І. Пенішкевич
ЗВ’ЯЗОК СЕРОЛОГІЧНОГО ВАРІАНТА РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ ІЗ ГЕНОТИПАМИ ЗА BСL1 ПОЛІМОРФІЗМОМ ГЕНА ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОЇДНОГО РЕЦЕПТОРА PDF
Л.Н. Приступа, О.В. Савченко
АСОЦІАЦІЯ Pro12Ala ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА PPAR-γ ІЗ БІОХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ КРОВІ ТА ЛІПІДНОГО СПЕКТРА У ПАЦІЄНТІВ ІЗ НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ PDF
В.П. Присяжнюк, Л.П. Сидорчук
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ХОЛЕЦИСТИТУ У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ PDF
І.В. Присяжнюк, Н.В. Пашковська
ДИНАМІКА ІМУНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СИРОВАТКИ КРОВІ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА АТОПІЧНУ ТА НЕАТОПІЧНУ БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ НА ТЛІ БАЗИСНОЇ ТЕРАПІЇ PDF
С.І. Сажин
ПОШИРЕНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ З ДЕФОРМІВНИМИ ДОРСОПАТІЯМИ PDF
М.Т. Слобода
ВИКОРИСТАННЯ ЗВУКОВОЇ СТИМУЛЯЦІЇ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА УРЕТЕРОЛІТІАЗ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ PDF
К.С. Собчинський, С.О. Возіанов
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДНОВЛЕННЯ КОРОНКОВОЇ ЧАСТИНИ ФРОНТАЛЬНИХ ЗУБІВ ВЕРХНЬОЇ ТА НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕП РІЗНИМИ НАНОКОМПОЗИТНИМИ МАТЕРІАЛАМИ PDF
О.М. Солтис, В.М. Батіг
РЕСПІРАТОРНІ ЗМІНИ ПРИ ХРОНІЧНІЙ РЕВМАТИЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ ЗА РІК ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВАД PDF
Г.С. Такташов
НОВИЙ ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ВАГІТНИХ НА ТЛІ ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ PDF
О.В. Усачова
ПЕРЕВАГИ ПРОВЕДЕННЯ ЛІКУВАЛЬНО- ДІАГНОСТИЧНИХ МАНІПУЛЯЦІЙ НА ГРУДНІЙ КЛІТЦІ ПІД УСГ- НАВІГАЦІЄЮ PDF
І.Б. Халатурник, А.Р. Кучер, Т.С. Головко
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СІТКІВЦІ ЩУРІВ В УМОВАХ ГОСТРОЇ ІШЕМІЇ- РЕПЕРФУЗІЇ ОКА (ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛІ) ТА ОЦІНКА РЕТИНОПРОТЕКТОРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕКСИДОЛУ PDF
І.Л. Черешнюк, Г.В. Загорій, О.А. Ходаківський
МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ІЛЕОТРАНСВЕРЗОАНАСТОМОЗУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ PDF
О.В. Чорний
ХАРАКТЕР СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ МІОКАРДА ПРИ РІЗНИХ КЛІНІЧНИХ ФОРМАХ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ТА ГЕНДЕРНО- ВІКОВИХ ВІДМІННОСТЯХ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ НЕ Q-ІНФАРКТОМ МІОКАРДА PDF
О.В. Щербак

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ФОТОДИНАМІЧНА ЛАЗЕРНА СИСТЕМА «HELBO» ЯК НОВІТНІЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ ОДОНТОГЕННИХ ІНФЕКЦІЙ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
А.А. Бабюк, В.М. Батіг
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАЖИТТЄВОСТІ ТА ДАВНОСТІ СПРИЧИНЕННЯ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ В УКРАЇНІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
А.О. Гаврилюк
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІМУНОМОДУЛЯТОРА МУРАМІЛПЕПТИДНОГО РЯДУ У ХВОРИХ НА ІНФІЛЬТРАТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ У ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНИМ БРОНХІТОМ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
О.П. Мельник, М.М. Островський
ЗАСТОСУВАННЯ ФЛЮКТУРУЮЧИХ СТРУМІВ У СТОМАТОЛОГІЇ І ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВІЙ ХІРУРГІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
Р.З. Огоновський, Н.І. Патерега
ПРО СТАН КУРІННЯ ЦИГАРОК У СУЧАСНИХ УМОВАХ, ЙОГО ВПЛИВ НА ВИНИКНЕННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
О.Б. Пікас
БІОЛОГІЧНА ТЕРАПІЯ, ЯК ДОПОМІЖНЕ ЛІКУВАННЯ РАКУ ШЛУНКА (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
Р.В. Сенютович, О.І. Іващук, В.Ю. Бодяка, В.П. Унгурян, І.Д. Постевка, О.В. Чорний, І.Я. Гушул
СІМ'Я, ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ НЕПСИХОТИЧНИХ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
О.С. Юрценюк

ВИПАДКИ ІЗ ПРАКТИКИ

ІНФАРКТ МІОКАРДА ПРИ ВАГІТНОСТІ: ВИПАДОК З ПРАКТИКИ PDF
Р.В. Деніна
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКА ИЗ КЛЕТОК СЕРТОЛИ-ЛЕЙДИГА ПРИ СИНДРОМЕ MAYER-ROKITANSKY-KÜSTER-HAUSER: КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ PDF
А.Е. Мишина
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ПУХЛИНИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ PDF
В.Т. Рудник, С.Л. Філіпова, О.А. Журавльова, Л.С. Вагилевич

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

ЗАСНУВАННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ (1944-1946 РР.) PDF
Т.М. Бойчук, А.А. Мойсей

МЕДИЧНІ INTERNET-ВІСТІ

МЕДИЧНІ INTERNET-ВІСТІ. ЧАСТИНА VІІI PDF
К.І. Яковець, Є.С. Дейнека

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ЗА ВИБОРОМ «НУТРИЦІОЛОГІЯ» НА КАФЕДРІ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ PDF
Н.В. Зозуляк
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ З ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
С.Ю. Каратєєва
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ЗНАЧЕННЯ ЛЕКЦІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ PDF
В.М. Кулаєць
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАСТАНОВЧИХ ЛЕКЦІЙ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАРМАЦЕВТІВ З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ДО ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ «КРОК-1. ФАРМАЦІЯ» PDF
Н.В. Панасенко, О.О. Перепелиця