Том 18, № 4 (72) (2014)

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Стан обміну біогенних моноамінів і процесів їх окиснювального дезамінування у хворих на гастроканцерогенез PDF
I. M. Vasylieva, E. A. Shevchenko, Yu. A. Vinnyk, V. I. Zhukov, A. S. Tkachenko
Удосконалена технологія ендопротезування кульшового суглоба PDF
Y. M. Vasylchyshyn
Інтерлейкін-6 при вперше діагностованому туберкульозі легень із різною чутливістю до хіміопрепаратів залежно від показників тиреоїдного гомеостазу PDF
A. A. Herman
Ехографічні особливості розвитку ембріона у вагітних групи ризику з генітальними інфекціями PDF
O. K. Holovachuk
Рівень інтоксикації організму та еластичність судин новонароджених щурят – нащадків щурів, які підлягали дії тютюнового диму PDF
T. V. Gorbach, V. Yu. Yunusov, S. N. Martynova
Методика оцінки результатів полімерного остеосинтезу PDF
O. G. Dudko
Клінічно-патогенетична роль стану прооксидантно-антиоксидантної регуляції у хворих на гнійні менінгіти в динаміці захворювання PDF
D. A. Zadyraka, E. V. Riabokon
Клінічні особливості аденокарциноми шийки матки PDF
N. V. Zelinska, O. P. Peresunko
Mоделювання експертних систем при вивченні гендерного розподілу антропометричних показників PDF
P. R. Ivanchuk, M. A. Ivanchuk, T. M. Amelina
Імунологічна реактивність організму хворих на гострий панкреатит залежно від генезу PDF
S. I. Ivashchuk
Застосування озонотерапії з індивідуальним підбором дози при гнійних процесах у хворих на цукровий діабет PDF
S. U. Karatieieva
Оцінка стану місцевого імунітету та рівня ендогенної інтоксикації у хворих на генералізований пародонтит із супутньою хламідійною інфекцією PDF
O. P. Kobryn
Морфологічні особливості репаративного остеогенезу в умовах селенодефіциту PDF
P. Ye. Kovalchuk, S. V. Tuliuliuk, S. V. Kozlov
Аналіз рівня експресії матриксних металопротеїназ 2 та 9 імуноцитохімічним методом діагностики у хворих на рак гортані з реґіонарними метастазами PDF
О. V. Kovtunenko, S. M. Tymchuk, B. V. Shportko
Вплив інсулінорезистентності на структурно-функціональний стан міокарда лівого шлуночка у чоловіків із неускладненою артеріальною гіпертензією PDF
M. Y. Kolesnyk
Показники лабільності та гіперреактивності бронхів у дітей, хворих на бронхіальну астму фізичного зусилля PDF
O. K. Koloskova, O. O. Shahova, N. K. Bogutska
Рання діагностика тяжких комбінованих імунодефіцитів PDF
L. V. Kostiuchenko
Мутації генів глутатіон-S-трансферази у хворих на рак молочної залози та їх близьких родичів у Чернівецькій області PDF
T. V. Kruk, O. P. Peresunko, R. A. Volkov
Ефективність застосування кверцетину як терапії супроводу при протезуванні повними знімними протезами у хворих на цукровий діабет 2-го типу PDF
O. O. Maksymiv
Клінічні приклади заміщення дефектів зубного ряду з урахуванням оклюзійних змін PDF
O. V. Mitchenok
Цитокіновий статус і матриксна металопротеїназа-9 у пацієнтів із кардіоренальним синдромом на тлі хронічної серцевої недостатності і цукрового діабету 2-го типу PDF
A. V. Narizhna, P. G. Kravchun, N. G. Ryndina
Особливості перебігу розсіяного склерозу серед мешканців Прикарпаття залежно від деяких соціальних факторів ризику цього захворювання PDF
L. B. Orynchak
Особливості несприятливих гемостатичних чинників перебігу фібриляції передсердь у хворих із метаболічним синдромом залежно від віку PDF
M. A. Orynchak, M. M. Vasylechko
Соціальні передумови розвитку передменструального синдрому PDF
L. V. Pakharenko
Вплив фармакопрофілактичного застосування похідного 3,2'-спіро-піроло-2-оксиндолу (сполука R-86) на розвиток кардіоцеребральної дисфункції при модельному внутрішньомозковому крововиливі PDF
I. O. Petryk, L. B. Braverman, O. A. Khodakivskyi, I. L. Rokunets
Тотальна нефректомія за ендовідеохірургічною методикою з трансперитонеальним доступом PDF
A. A. Pidmurniak
Зміни гуморальної ланки системного імунітету хворих на травматичну хворобу PDF
I. M. Plehutsa, R. I. Sydorchuk
Порівняльний аналіз вмісту вітаміну D у населення різних клімато-географічних зон Карпатського регіону PDF
V. V. Povorozniuk, I. V. Pankiv
Вікові особливості ехокардіографічних параметрів серця у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки PDF
V. P. Prysyazhnyuk
Лептинемія та показники варіабельності ритму серця і прогноз у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням PDF
O. Radchenko, N. Bek, V. Potapov
Ультраструктура ендотеліоцитів капілярів м’язової тканини у хворих на хронічну ішемію кінцівок після трансплантації прогеніторних клітин фетальної печінки PDF
R. V. Saliutin, S. S. Palianytsia, O. V. Buslovych, V. M. Bogolepov
Гемодинаміка при ішемії-реперфузії головного мозку щурів при застосуванні деяких інфузійних розчинів PDF
A. I. Semenenko, B. A. Kondratskyi, Y. Y. Kobeliatskyi
Особливості циркадіанних перебудов кислотнорегулювальної функції нирок за умов гіпофункції шишкоподібної залози PDF
S. B. Semenenko
Вміст заліза в сироватці крові хворих із черепно-мозковою травмою легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому і проміжному періодах PDF
M. G. Semchyshyn, B. V. Zadorozhna
Синтопічні особливості внутрішніх жіночих статевих органів і прямої кишки в другому триместрі внутрішньоутробного розвитку PDF
O. M. Slobodian, D. V. Proniaiev, O. Y. Vitenok
Зміни секреторної активності адипоцитів та вмісту ліпідів під впливом лікування хворих на артеріальну гіпертензію і ожиріння. Роль поліморфізму генів PDF
A. A. Sokolenko, L. P. Sydorchuk, M. O. Sokolenko
Активність різних підтипів супероксиддисмутази у гострому періоді ішемічного інсульту PDF
N. R. Sokhor, S. I. Shkrobot, O. Y. Budarna, A. M. Musiienko
Результати електронно-мікроскопічного дослідження структурних особливостей дентину зубів людини у віковому аспекті PDF
V. I. Struk
Окремі аспекти лікування стабільної стенокардії: оцінка ризику розвитку ускладнень при поєднаному перебігу з ХОЗЛ PDF
V. K. Tashchuk, T. N. Amelinа, A. S. Polianska, О. I. Hulaga
Корекція порушень агрегатного стану крові у дівчаток із матковими кровотечами пубертатного віку PDF
A. H. Khodan
Вплив факторів гемостазу, фібринолізу та протеолітичної системи у виникненні та прогресуванні вегетативної соматоформної вегетативної дисфункції та есенційної гіпертензії у пацієнтів із хронічним некалькульозним холециститом PDF
O. S. Khukhlina, A. A. Antoniv, Y. I. Voytkevich
Порівняння ефективності плазмаферезу та комплексної протиоксидантної терапії у хворих із поєднаним перебігом хронічного панкреатиту та хронічного обструктивного захворювання легень PDF
O. S. Khukhlina, O. O. Ursul, V. S. Smandych
Протеолітична та фібринолітична активність плазми крові при неалкогольному стеатогепатиті, поєднаному з хронічним обструктивним захворюванням легень PDF
T. P. Tsyntar

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналіз факторів виникнення природжених вад розвитку у родинах із випадками непліддя в анамнезі PDF
N. V. Zborovska, N. S. Lukianenko
Приватний сектор системи охорони здоров’я України – активний резерв підвищення доступності та якості надання медичної допомоги: досвід Кіровоградської області PDF
G. M. Ursol, O. O. Skrypnyk, O. M. Vasylenko
Стан травматизму в Сумській області PDF
V. D. Shyschuk

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Метаболічні порушення у хворих на гіпертонічну хворобу, хронічне обструктивне захворювання легень та особливості їх поєднаного перебігу (огляд літератури) PDF
S. V. Biletskyi, V. V. Boyko, M. P. Sumariuk
Маркери запалення та функції ендотелію у хворих на ішемічну хворобу серця (огляд літератури) PDF
E. H. Zaremba, O. V. Smaliukh
Вплив персистувального запалення при хронічному обструктивному захворюванні легень на стан слизових бар’єрів бронхів і кишечнику (огляд літератури) PDF
S. V. Kovalenko
Проблеми моніторингу ендотоксикозу септичного генезу (огляд літератури) PDF
N. O. Maksymchuk, V. M. Konovchuk
Патофізіологічні аспекти трансплантації кишечнику (огляд літератури) PDF
S. S. Palianytsia, L. A. Panchenko, E. V. Buslovych, T. I. Davydova, N. F. Sokolov
Клапани серця людини: розвиток, макро- та мікроскопічна будова, особливості кровопостачання (огляд літератури) PDF
O. H. Popadynets, O. V. Sahan, N. M. Dubyna
Проблема когнітивних розладів у неврологічній практиці (огляд літератури) PDF
T. I. Purdenko
Сучасні аспекти вакцинації дітей із ревматичними захворюваннями (огляд літератури) PDF
Ya. Romanyshyn, L. Kostiuchenko, Ya. Boiko

ДИСКУСІЙНІ СТАТТІ

Клініко-антропометричний аналіз анатомо-фізіологічного стану у пацієнтів геріатричного віку з повною втратою зубів PDF
M. M. Vatamaniuk, O. B. Belikov
Діагностика гострого ішемічного пошкодження міокарда – актуальна проблема судової медицини PDF
V. D. Mishalov, S. V. Kozlov, I. V. Irkin, A. O. Havryliuk, I. A. Fedotovа
Протимікробні засоби в продуктах харчування – нова загроза формуванню антибіотикорезистентності мікроорганізмів PDF
V. V. Patraboy, D. V. Rotar

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Дослідження процесу синтезу, властивостей і напрямків використання наночастинок та наноструктур на основі напівпровідників A II B VI PDF
V. I. Fediv

ВИПАДКИ ІЗ ПРАКТИКИ

Поєднане використання ультразвукової кавітації та вакуумної терапії у комплексному лікуванні гострих гнійно-некротичних процесів PDF
I. V. Shkvarkovkyi, T. V. Antoniuk
Випадок гострого ганренозного апендициту, ускладненого флегмонозним оментитом у дитини з муковісцидозом PDF
N. V. Rohovyk, M. B. Zakharus, L. Y. Bober, B. V. Tsiupka, B. I. Hyzha, L. Y. Hyzha
Успішне лікування безпліддя при синдромі Сваєра у двох сестер PDF
L. I. Sehediy
Оцінка ефективності реабілітаційних програм у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень за модифікованим індексом BODE на підставі власних клінічних спостережень PDF
A. Ya. Stupnytska

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження біофізичних механізмів мікроциркуляції крові та розробка її фізичних методів аналізу в контексті електромагнетизму PDF
M. V. Shaplavs’kyi, T. M. Boichuk, O. V. Gutsul, V. V. Buzhdygan, P. M. Hrygoryshyn, L. Yu. Zavyansky, O. Yu. Mykytiuk, V. Z. Slobodian, L. M. Shynkura

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

Індивідуальна робота в студентському науковому гуртку кафедри фармакології як фактор формування професійних компетенцій PDF
N. I. Voloshchuk, O. M. Denysiuk
Шляхи удосконалення організації навчального процесу з дисципліни «Пропедевтика внутрішньої медицини» за кредитно-модульною системою для студентів, які навчаються за спеціальністю «Стоматологія» PDF
N. S. Mykhailovska, M. A. Shalmina, C. A. Morhuntsova, A. V. Hrytsai
Проблеми підготовки провізорів з курсу органічної хімії до ЛІІ «Крок 1. Фармація» PDF
O. O. Perepelytsia, A. M. Grozav
Проблема формування комунікативної культури студентів в аспекті медичної деонтології PDF
S. S. Romanyshyn
Університетські навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги – крок до удосконалення підготовки сімейних лікарів PDF
L. P. Sydorchuk, S. V. Biletskyi, O. A. Petrynych, S. I. Ivashchuk, T. V. Kazantseva, L. V. Mel’nychuk, L. V. Nykyfor, A. A. Sokolenko, I. G. Flyundra